Den totala fångsten från havsområdet för det kommersiella fisket var 155 miljoner kilo 2017. Fångsten bestod till största delen av strömming och vassbuk, som huvudsakligen fiskades med trål på öppna havet. Merparten av fiskarna fiskade med ryssjor och nät vid kusten. Deras fångst blev exceptionellt liten även i fjol.

Preliminära uppgifter om fångsten för det kommersiella fisket i havsområdet publicerades i början av året. De uppgifter som publiceras nu är slutliga.

– Fiskarna fick 36 miljoner euro för sin fångst 2017. Den viktigaste arten när det gäller värdet var strömming (25,4 miljoner euro), åtföljd av vassbuk (2,9 miljoner euro), sik (1,9 miljoner euro), abborre (1,3 miljoner euro), gös (1,2 miljoner euro) och lax (0,9 miljoner euro), berättar överaktuarie Pirkko Söderkultalahti från Naturresursinstitutet (Luke).

Strömming och vassbuk med trål på öppna havet

I fjol fiskades 134 miljoner kilo strömming och 16 miljoner kilo vassbuk. Strömmingsfångsten var störst i Bottenhavet, medan vassbuk fångades i de sydvästliga havsområdena. Strömming och vassbuk fiskades mycket koncentrerat och de tio trålare som fiskade mest drog upp hälften av fångsten. En femtedel av fångsten, det vill säga 26 miljoner kilo, landades i hamnar i Sverige, Danmark, Estland och Polen. Merparten av den strömmings- och vassbuksfångst som landades både i Finland och utomlands användes som foder.

– Det var nu femte året i rad som torskfångsten i södra Östersjön blev liten, 191 000 kilo, fortsätter Söderkultalahti.

Strömming, vassbuk, torsk och lax är kvoterade fiskarter, fångsten av dem regleras med årliga fångstkvoter angivna per land och fiskeområde. Strömmings- och vassbuksbestånden har varit starka under de senaste åren, och därför har fångstkvoterna varit exceptionellt stora.

Laxbestånden i Bottenviken har blivit starkare de senaste åren, men bland annat på grund av den låga fiskekvoten har fångsterna varit historiskt små.

Torsken i Östersjön har däremot mått dåligt, kvoterna har minskats och fångsterna har blivit klart mindre än kvoterna.

Fångsten för det kommersiella fisket i olika havsområden 2017, 1 000 kg.

Sik, gös, abborre och lax med ryssjor och nät vid kusten

Merparten av de kommersiella fiskarna fiskade med nät eller ryssjor i kustområdet.

– De ekonomiskt sett viktigaste fiskade arterna var sik (0,4 miljoner kilo), abborre (0,6 miljoner euro), gös (0,2 miljoner kilo), lax (0,2 miljoner kilo) och siklöja (0,3 miljoner kilo), konstaterar Söderkultalahti.

Fångsten av sik, lax och öring var mindre än någonsin under statistikperioden som började 1980. Fångsten av gös, abborre och gädda var lika liten som för 20–30 år sedan. Fångsten av många så kallade mindre värdefulla arter, som braxen, mört och id, minskade också. Undantag var siklöja och nors, vars fångster ökade. Kustfiskarnas fångst påverkades av såväl väderleksförhållandena som problemen med sälar och skarvar.

Antalet aktiva fiskare minskade

Statistiken över kommersiellt fiske i havet baserar sig på registeruppgifter som samlas in av Egentliga Finlands NTM-central och Ålands landskapsregering. Alla som fiskar i försäljningssyfte tas upp i registret över kommersiella fiskare och rapporterar fångsten antingen per fisketur eller månatligen beroende på fiskefartygets storlek och fiskad art. Även fartyg som används för kommersiellt fiske i havsområdet ska registreras. År 2017 fanns det 2 491 kommersiella fiskare och 3 217 fiskefartyg i registret. Både antalet registrerade kommersiella fiskare och fartyg ökade från året innan till följd av bestämmelserna i den nya lagen om fiske. Antalet fiskare som fiskar i försäljningssyfte minskade däremot: knappt 1 300 fiskare rapporterade fångster, det vill säga drygt hundra fiskare färre än 2016.

Preliminära uppgifter om statistiken över kommersiellt fiske i havet publiceras i januari månad som följer på statistikåret och slutliga uppgifter publiceras i maj. Detaljerad information om statistiken finns i tjänsten stat.luke.fi. I statistikdatabasen finns information sedan 1980  Statistikdatabas

kommersiellt fiske i havet 2017

Mer information:

Pirkko Söderkultalahti, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 7246, fornamn.efternamn@luke.fi

Statistik: Kommersiellt fiske i havet 2017

Källa: Luke 23.5.2018