Eläinperäisiä elintarvikkeita koskevia EU:n vaatimuksia on tarkennettu. Muutokset tulevat voimaan 1.7.2012. Muutokset koskevat ilmoitusvelvollisuutta siitä, milloin elintarvike on jäädytetty sekä jäljitettävyyttä. Osa jäljitettävyyttä koskevista vaatimuksista on jo aikaisemmin sisältynyt Suomen kansalliseen lainsäädäntöön.

Komission asetus (EU) N:o 16/2012 Euroopan parlamentin ja neuvosten asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ihmisravinnoksi tarkoitettuja jäädytettyjä eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista

Elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että toimittaessaan ihmisravinnoksi tarkoitettuja jäädytettyjä eläinperäisiä elintarvikkeita toiselle elintarvikealan toimijalle, ne ilmoittavat tuotteen tuotantopäivän ja jäädytyspäivän. Elintarvikkeen toimittaja voi valita, missä muodossa tiedot toimitetaan. Tuotantopäivä ja jäädytyspäivä tulee ilmoittaa siihen vaiheeseen saakka, jossa elintarvike pakataan kuluttajapakkaukseen ja merkitään pakkausmerkinnöin tai käytetään jatkojalostukseen.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 931/2011 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EY) N:o 178/2002 eläinperäisille elintarvikkeille asetetuista jäljitettävyysvaatimuksista

Yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002 edellyttää, että elintarvikealan toimija pystyy jäljittämään elintarvikkeen yhden tuotantoketjun vaiheen taaksepäin ja yhden eteenpäin. Uudella komission asetuksella tarkennetaan tätä jäljitettävyysvaatimusta eläimistä saatavien elintarvikkeiden osalta. Suurin osa asetuksen vaatimista tiedoista on sisällytetty jo kansalliseen lainsäädäntöön (MMM:n laitosasetus 1369/2011, liite 1 luku 4). Elintarvikealan toimijoiden tulee jäljitettävyyden varmistamiseksi lähettäessään eläinperäisiä elintarvikkeita toimittaa mm. seuraavat tiedot: tarkka kuvaus elintarvikkeesta ja elintarvikkeen määrä, lähettävän ja vastaanottavan elintarvikealan toimijan yhteystiedot, erän tai lähetyksen yksilöivä viite sekä lähetyspäivä. Tiedot on toimitettava sille elintarvikealan toimijalle, jolle elintarvike toimitetaan. Asetusta sovelletaan jalostettuihin ja jalostamattomiin eläinperäisiin tuotteisiin, mutta ei elintarvikkeisiin, jotka sisältävät sekä kasvisperäisiä että jalostettuja eläinperäisiä elintarvikkeita.

Asetukset löytyvät maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintälainsäädäntösivuilta: http://www.mmm.fi/fi/index/lainsaadanto/elainlaakintolainsaadanto.html sekä eur-lex lainsäädäntösivuilta: http://eur-lex.europa.eu.

Lähde: MMM/ELO 29.6.2012, www.evira.fi