Mmv antoi 25.4 lausuntona EU:n valvonta-asetuksen muuttamisesta valtioneuvoston kirjelmän johdosta.

Valiokunta toteaa, että neuvoston asetuksella (EY) N:o 1224/2009 (valvonta-asetus) perustettiin kalastuksen valvontaa, tarkastuksia ja täytäntöönpanon valvontaa koskeva yhteisön järjestelmä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen. Ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa annetussa valvonta-asetuksessa on lukuisia laaja-alaisia ja osin yksilöimättömiä valtuutussäännöksiä komissiolle antaa tietyistä asiakokonaisuuksista komiteamenettelyä käyttäen tarkempia säännöksiä. Ehdotuksessa komissio on käynyt läpi jokaisen valtuussäännöksen ja ehdottaa niiden korvaamista joko valtuutuksella antaa delegoituja säädöksiä tai täytäntöönpanosäädöksellä. Useimpien säännösten osalta komissio ehdottaa, että otetaan käyttöön valtuutukset sekä delegoitujen että täytäntöönpanosäännösten antoon. Täytäntöönpanovaltuuksia on kahdenlaisia: komitologiamenettelyssä tarkastusmenettelyä noudatettavat asiat ja sellaiset, joissa komissio käyttää täytäntöönpanovaltaa yksin. Valiokunta toteaa, että tarkastusmenettely takaa jäsenmaille paremmat mahdollisuudet vaikuttaa päätöksiin.

Valiokunta katsoo yhtyen valtioneuvoston kantaan, että yhteisen kalastuspolitiikan alalla komissiolle tulee siirtää valta antaa ainoastaan tietyissä erityisissä tapauksissa delegoituja säädöksiä. Esimerkiksi vaeltavien kalakantojen tila ja kalakantoihin kohdistuva pyyntipaine voivat nopeasti muuttua, jolloin EU:n kalastuksenvalvonnan ylikansallisten toimenpiteiden tulee olla nopeasti tehtävissä näissä erityisissä tilanteissa, jos säädösvallan siirrolle säädetyt edellytykset täyttyvät ja siirtäminen on kyseessä olevassa tilanteessa tarkoituksenmukaista.

Valiokunta pitää tärkeänä, että komissiolle delegoituja säädöksiä käytetään ainoastaan niissä tapauksissa, joissa päätökset on perustellusta syystä tehtävä nopeasti. Valiokunta korostaa myös erityisesti sitä, että delegoinnissa kyse ei saa olla alan säädösten keskeisistä osista ja säädösvallan tavoitteet, sisältö ja soveltamisala on määriteltävä nimenomaisesti. Siirretty toimivalta tulee määritellä riittävän täsmällisesti ja tarkkarajaisesti, eikä sillä tule pyrkiä muuttamaan tai täydentämään perussäädöksen keskeisiä osia. Esityksessä säädösvallan siirron ehdotetaan kestävän määrättömän ajan. Valiokunta pitää välttämättömänä säädösvallan ajallista rajaamista.

Komission ehdotuksen kohta 3 koskee toimivaltaa antaa delegoituja säädöksiä kalastusluvan soveltuvuudesta pieniin aluksiin. Valvonta-asetuksessa ei ole kuitenkaan asiaa koskevia säännöksiä, vaikka kyse on yksilöiden oikeuksista ja velvollisuuksista. Tämän vuoksi asiaa koskevista perusteista tulee säätää asetuksessa. Valiokunta korostaa myös, että jäljitettävyyssäännöksiä koskeva ehdotuksen 10 kohta, toimijan ja aluksen päällikön velvollisuuksia koskeva 42 kohta ja ns. pistejärjestelmää koskeva 47 kohta ovat epäselviä, joten näitä kohtia on asian jatkokäsittelyssä selkeytettävä. Artiklaan 55 on ehdotettu lisäystä virkistyskalastuksen valvontaan tarvittaessa kohdistuvista hoitotoimenpiteistä. Valiokunta pitää välttämättömänä, että asiaa koskevat päätökset pysytetään jaetun toimivallan piirissä ainakin sisävesiä koskien.

Valiokunta korostaa tässä yhteydessä, että EU:n kalastusta koskeva valvontajärjestelmä on muodostumassa niin laajaksi ja monimutkaiseksi, ettei se enää noudata kaikin osin hyvän lainsäädännön ja hallinnon periaatteita. Järjestelmän toteutuksesta on myös tulossa hyvin kallis sekä elinkeinolle että hallinnolle, eikä se ole oikeassa suhteessa verrattuna Suomen kalastuselinkeinon kokoon. Suomen tuleekin aktiivisella politiikalla vaikuttaa siihen, että valvontajärjestelmän ylilyöntejä ryhdytään purkamaan, ja että järjestelmä mitoitetaan järkevästi suhteessa elinkeinon laajuuteen.

Lausuntonaan maa- ja metsätalousvaliokunta ilmoittaa, että se yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan korostaen edellä esitettyjä näkökohtia.

Lähde: Eduskunta, lausunto kokonaisuudessaan  http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/mmvl_8_2013_p.shtml