Eduskunta on 24 päivänä syyskuuta 2013 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta (HE 122/2013 vp ).

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kalastuslakia. Esityksen mukaan kalenterivuodelta perittävää kalastuksenhoitomaksua korotettaisiin 22 eurosta 24 euroon ja viehekalastusmaksua 29 eurosta 31 euroon.

Esitys liittyy valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2014 alusta.

Kalastuslain 88 §:n mukaan maa- ja metsätalousministeriö perii pykälässä tarkoitetut maksut elinkustannusindeksin nousua vastaavasti tarkistettuina. Tarkistus tehdään kahden euron tarkkuudella. Valiokunta pitää tärkeänä, että kalastuslain valmisteilla olevan uudistuksen yhteydessä selvitetään mahdollisuudet kalastusmaksujen korotuksia koskevan säännöksen tarkentamiseen ja yksinkertaistamiseen.

Valiokunta korostaa riittävän laajan ja aikaisessa vaiheessa annettavan etukäteisinformaation merkitystä, jotta kansalaiset saavat tiedon kalastusmaksujen korotuksista. Riittävän ajoissa tehdyt maksujen tarkistusta koskevat päätökset antavat myös kalatalousneuvonnalle paremmat mahdollisuudet huomioida muutokset tiedotuksen suunnittelussa.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Lähde: Eduskunta 25.10.2013