Tulevaisuudessa suomalaisen ruokaan ja uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvan toimintaympäristön ehdottomia kilpailuvaltteja ovat puhdas ruoka sekä vastuullinen bio- ja kiertotalous. Maa- ja metsätalousministeriön uusi tulevaisuuskatsaus esittelee tavoitteita ja toimintaehdotuksia, joilla lähitulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin vastataan.

Tavoitteena uusi bio- ja kiertotalouden ohjelma

Suomen kilpailuvaltteja ovat puhdas ruoka ja vesi, luonnonvarojen vastuullinen ja älykäs käyttö sekä innovatiivinen ja turvallinen paikkatiedon ekosysteemi, joka vauhdittaa digiyhteiskuntaa ja toimii pohjana menestyvälle liiketoiminnalle, kattavammille palveluille ja vastuulliselle luonnonvarataloudelle. Maa- ja metsätalousministeriön tavoitetilana on näihin pohjautuva Biotalous 2.0, uusi bio- ja kiertotalouden ohjelma, joka perustuu kysyntäperusteisiin palveluihin, uusiin lisäarvotuotteisiin ja innovaatioihin. Maa- ja metsätalousministeriön ja sen hallinnonalan nykyiset tehtävät luovat luontevan alustan bio- ja kiertotalouden seuraavan vaiheen toteutukseen.

Suomi on vastuullinen globaali toimija ja sitoutunut kestävän kehityksen Agenda 2030 toimeenpanoon. Kansainvälisen kilpailun lisääntyessä hallinnon merkitys vapaan kilpailun esteiden poistamisessa sekä biotalouden, uusien innovaatioiden, liiketoimintamallin ja arvonluonnontapojen mahdollistamisessa kasvaa. MMM haluaa olla mukana edistämässä tätä kehitystä tinkimättä uusiutuvien luonnonvarojen kestävästä ja vastuullisesta hoidosta ja käytöstä, puhtaan ruuan ja veden saatavuudesta ja turvallisen ja luotettavan paikkatiedon kehittämisestä.

Taustalla muutostekijät

Suomen tulevaisuuteen vaikuttavat useat maailmanlaajuiset muutostekijät, joiden voimakkuuteen ja nopeuteen ei juuri voi vaikuttaa. Niiden seurauksiin on sopeuduttava ja niissä on nähtävissä uhkien lisäksi myös paljon uusia mahdollisuuksia. Maa- ja metsätalousministeriö on tulevaisuuskatsauksensa pohjaksi tunnistanut kuusi pääsiallista muutostekijää, jotka tapahtuvat maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalasta riippumatta ja joiden arvioidaan eniten muuttavan suomalaisen ruoka- ja luonnonvarasektorin toimintaympäristöä seuraavan vuosikymmenen aikana.

Maa- ja metsätalousministeriön tunnistamat muutostekijät ovat:

·       ilmastonmuutos

·       nopea teknologinen kehitys

·       kilpailu ehtyvistä luonnonvaroista

·       globaalin talouden murros

·       arvojen ja asenteiden muutos

·       väestörakenne ja kaupungistumiskehitys

Tulevaisuuskatsaukset julkaistaan viidennen kerran

Tulevaisuuskatsauksissa ministeriöt kuvaavat Suomen keskeisimpiä kysymyksiä tulevina vuosina. Katsausten tavoitteena on tuottaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tulevien vaalien sekä hallitusneuvottelujen pohjaksi tietoa keskeisistä poliittista päätöksentekoa edellyttävistä ja muista yhteiskunnan tilaa koskevista kysymyksistä.

Tulevaisuuskatsaukset laadittiin nyt viidettä kertaa. Katsaukset on koottu edellisen kerran vuosina 2003, 2006, 2010 ja 2014. Valmisteluprosessia koordinoi ministeriöiden ennakointityöryhmä, johon kuuluvat kaikki ministeriöt.

Maa- ja metsätalousministeriön tulevaisuuskatsaus

Lähde: MMM tiedote 4.6.2018