Maa- ja metsätalousministeriö on tänään päätöksellään vahvistanut kahdeksan valtakunnallista kalavarojen hoitosuunnitelmaa.

Vuonna 2016 voimaan tulleessa kalastuslaissa säädetään valtakunnallisista kalavarojen hoito-suunnitelmista, joiden tehtävänä on varmistaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon toteutuminen.

Ilmoitus vahvistamispäätöksestä on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla 26.2.2020. Päätös pidetään nähtävillä ministeriön verkkosivuilla 4.4.2020 saakka.

Päätös on valituskelpoinen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Liitteet

PÄÄTÖS  PDF 647KB

VALITUSOSOITUS PDF 271KB

Lähde: MMM 13.3.2020