Maa- ja metsätalousministeriö ehdottaa pääluokkaansa määrärahoja vuodelle 2015 yhteensä 2 649 milj. euroa. Vähennystä vuoden 2014 varsinaiseen talousarvioon on yhteensä 10 milj. euroa. Ministeriö pyrkii vahvistamaan maaseudun elinvoimaisuutta, edistämään maatalouden rakenne- ja tuottavuuskehitystä sekä luomaan edellytyksiä Suomen biotaloudelle. Lisäksi ministeriö pyrkii kehittämään ruuantuotannon toimintaedellytyksiä sekä varmistamaan uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön ja niihin liittyvien riskien hallinnan. Myös tärkeä työ elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi jatkuu.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan organisaatioiden määrä lähes puolittuu lähimmän vuoden aikana. Uusi Luonnonvarakeskus aloittaa toimintansa vuoden 2015 alussa, jolloin myös siirretään Geodeettisen laitoksen tehtävät ja pääosa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tehtävistä Maanmittauslaitokseen.

Uusi rahastokausi ja säästöt vaikuttavat määrärahoihin
Vuoden 2015 ehdotuksessa on huomioitu EU:n rahastokauden 2014–2020 toimenpiteiden käynnistyminen sekä ohjelmakauden 2007–2013 loppuunsaattaminen. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien (maaseutuohjelma) sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimenpiteiden toimeenpano lisää määrärahaa yhteensä miltei 100 milj. eurolla.

Maaseutuohjelman toimeenpano vaikuttaa myös vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulokertymäarvioon. Tulojen määrä nousee yhteensä noin 513 milj. eurolla eli runsaalla 80 prosentilla. Maa- ja metsätalousministeriön tulojen kokonaiskertymäksi arvioidaan 1 131 milj. euroa vuonna 2015.

Keväällä 2011 hyväksyttyihin talousarviokehyksiin verrattuna vuoden 2015 talousarvioehdotuksessa on säästöä 210 milj. euroa josta lähes puolet kohdistuu maa- ja elintarviketalouteen. Hallituksen päättämien säästöjen kasvu vuoden 2014 talousarvioon verrattuna on 103 milj. euroa. Maa- ja metsätalousministeriö osallistuu omalta osaltaan myös hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toteuttamiseen.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan vuoden 2015 talousarvioehdotuksessa on tehty rakennemuutoksia pääluokan lukuihin ja momentteihin. Uudessa rakenteessa toimenpiteet ja voimavarat on koottu lukuihin siten, että ne paremmin kuvaavat hallinnonalan strategisia kokonaisuuksia.

Luonnonvarakeskus aloittaa toimintansa
Tutkimuksen vaikuttavuuden ja toiminnan tuottavuuden parantamiseksi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Metsäntutkimuslaitos sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilasto- ja tiedonhallinnan tehtävät yhdistyvät vuoden 2015 alussa perustettavaan Luonnonvarakeskukseen. Säästöjen kasvu on 5,8 milj. euroa (kokonaissäästö on 12,6 milj. euroa).

Uusi maaseudun kehittämisohjelma pääsee vauhtiin
Tavoitteena on vahvistaa maaseudun elinvoimaisuutta ja monipuolista yrittäjyyttä sekä edistää maatalouden rakenne- ja tuottavuuskehitystä. Keskeisenä välineenä tässä on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020. Maaseudun kehittämisen määrärahoiksi ehdotetaan 408 milj. euroa, jossa on kasvua 41,1 milj. euroa. Lisäys johtuu pääosin maaseutuohjelman uusista toimenpiteistä, jotka aloitetaan vuonna 2015. Luopumistukijärjestelmää on tarkoitus jatkaa vuoden 2018 loppuun saakka. Luopumistuella edistetään sukupolvenvaihdoksia maa- ja porotaloudessa. Säästöjen kasvu on 7,0 milj. euroa (kokonaissäästö on 37,5 milj. euroa).

Ruuantuotannon toimintaedellytyksiä parannetaan
Maa- ja elintarviketaloudessa tavoitteena on parantaa ruuan alkutuotannon ja jalostuksen toimintaedellytyksiä, turvata ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä sekä edistää eläinten hyvinvointia. Lisäksi pyritään edistämään ruokaketjun vastuullisuutta. Keinoina ovat EU:n yhteinen maatalouspolitiikka ja kansallinen tukipolitiikka, tutkimus, neuvonta ja valvonta sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön kehittäminen. Määrärahoiksi ehdotetaan 1 830 milj. euroa, jossa on vähennystä 65,1 milj. euroa. Vähennykseen vaikuttavat etenkin säästöjen kasvu sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenojen budjetointi osana perustettavaa Luonnonvarakeskusta. Viljelijätukiin käytettävissä olevat määrärahat vähenevät yhteensä 10,7 milj. euroa. Määrärahat sisältävät myös maaseutuohjelman toimeenpanon rahoitusta, joka osaltaan pienentää politiikkasektoriin kohdistuvaa vähennystä. Säästöjen kasvu on 63,0 milj. euroa (kokonaissäästö on 98,5 milj. euroa).

Luonnonvaroja käytetään kestävästi
Kalatalouden, riistatalouden, metsätalouden, vesitalouden ja yleisten luonnonvara-asioiden muodostaman luonnonvaratalouden tavoitteena on uusiutuvien luonnonvarojen kestävä hoito ja käyttö ja niihin liittyvien riskien hallinta. Hallinnon toimilla luodaan edellytyksiä kilpailukykyiselle liiketoiminnalle, joka hyödyntää luonnonvaroja kestävästi. Luonnonvarojen käytön ja suojelun tarpeet sovitetaan yhteen, ja luodaan monipuolisia mahdollisuuksia luonnon virkistyskäyttöön.

Luonnonvaratalouden määrärahoiksi ehdotetaan 193 milj. euroa, jossa on vähennystä 17,2 milj. euroa. Valtion tukemien hankkeiden kuten yksityismetsien metsänhoito- ja perusparannustöiden, energiapuun korjuun sekä vesihuoltohankkeiden määrät vähenevät. Käytettävissä olevien varojen vaikuttavuutta pyritään lisäämään tukijärjestelmiin tehtävillä muutoksilla. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio ja Suomen metsäkeskuksen liiketoimintayksikkö Otso yhtiöitetään vuoden 2015 alusta lukien. Määrärahoissa on otettu huomioon 16,4 milj. euron lisärahoitustarve Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelman käynnistymisen johdosta. Säästöjen kasvu on 22,5 milj. euroa (kokonaissäästö on 50,7 milj. euroa).

Metsähallituksen tuloutus nousee
Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla ehdotetaan edelleen 6 milj. euron määrärahaa. Metsähallituksen tuloutus nousee 135 milj. euroon, johon on laskettu mukaan kiinteistövarallisuuden myynnistä tuleva 15 milj. euron lisäys. Maa- ja metsätalousministeriön talousarvioehdotus on laadittu Metsähallituksen osalta voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Valmisteilla olevan Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevan lainsäädännön edellyttämät muutokset otetaan huomioon myöhemmin.

Tietovarantoja avataan, paikkatietotehtäviä kootaan Maanmittauslaitokseen
Geodeettisen laitoksen tehtävät ja pääosa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tehtävistä siirtyy vuoden 2015 alussa Maanmittauslaitokseen. Maanmittauslaitoksen uusina toimintayksikköinä aloittavat tietotekniikkapalvelukeskus sekä paikkatietokeskus. Kiinteistö- ja maastotietojärjestelmästä löytyvien tietojen avaamista jatketaan suunnitelmien mukaisesti. Järjestelmästä löytyy tietoa kiinteistöistä ja maastosta, ja se toimii yksityisen maanomistuksen ja kansallisen vakuusjärjestelmän perustana. Maanmittauksen ja tietovarantojen määrärahoiksi ehdotetaan 58 milj. euroa, missä on vähennystä 3 milj. euroa. Säästöjen kasvu on 4,9 milj. euroa (kokonaissäästö on 11,0 milj. euroa).

Lähde: MMM tiedote 7.8.2014