Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa kalastuslakityöryhmän mietinnöstä hallituksen esityksen valmistelua varten.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 25.11.2008 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää kalastuslakiin (286/1982) liittyvät uudistustarpeet sekä tehdä ehdotus uudeksi kalastuslaiksi. Lokakuussa 2010 ministeriö päätti jatkaa työryhmän toimikautta 31.12.2011 saakka. Samalla toimeksiantoa täsmennettiin siten, että työryhmän esitys voi sisältää sekä yksityiskohtaisia säännösluonnoksia että yleispiirteisempiä ehdotuksia.

Maa- ja metsätalousministeriön asettaman työryhmän esitys uudeksi kalastuslaiksi julkistettiin 9.2.2012. Uuden kalastuslain tarkoituksena on kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito. Tavoitteena on ylläpitää kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, edistää kalakantojen luontaista elinkiertoa sekä säilyttää kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus.

Työryhmä on mietinnössään esittänyt linjauksia uuden kalastuslain sisällöksi. Mietinnön pohjalta laaditaan hallituksen esitys uudeksi kalastuslaiksi virkatyönä noin vuoden kuluessa.

Lausunnot tulee toimittaa 25.5.2012 mennessä.

Mietintö on ladattavissa internetistä osoitteesta:

http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/tyoryhmamuistiot/2012/65IVdOzbz/Final_Kalastuslakimietinto.pdf

Liiton jäsenet voi lähettää omat kommenttinsa liiton toimistoon sähköpostitse sakl@sakl.fi.

Lähde: MMM 13.4.2012 ja SAKL