Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) Suomen ohjelmasta 2021–2027 ja sen ympäristöselostuksesta.

Ohjelman laatiminen perustuu yhteisesti hallinnoitavia rahastoja koskevista yleisistä säännöksistä sekä Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta annettuihin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiin. Jäsenvaltioiden on laadittava ohjelma, jolla Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa pannaan toimeen ohjelmakaudella 2021–2027. Ohjelmassa esitetään strategia, rahoitettavat toimet ja rahoitussuunnitelma sekä muut EU-asetusten edellyttämät tiedot.

Ohjelmaa on valmisteltu laajassa sidosryhmäyhteistyössä. Valmistelua on ohjannut Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen ohjelmaa 2021–2027 valmisteleva työryhmä. Lisäksi valmistelua ovat tukeneet paikallisen kehittämisen teemaryhmä sekä meripolitiikan osalta valtioneuvoston kanslian asettama Euroopan meri- ja kalatalousrahaston meripolitiikan rahoituksen ohjausryhmä. Ohjelman ympäristöselostuksen on laatinut Luonnonvarakeskus. Ympäristöselostus kattaa EMKVR-ohjelman lisäksi Manner-Suomen ja Ahvenanmaan vesiviljelystrategiat. Ruotsinkielinen ympäristöselostus lisätään lausuntopalveluun viikolla 51.

Ohjelma on toimitettava arvioitavaksi Euroopan komissiolle viimeistään kolmen kuukauden kuluttua rahastojen yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen toimittamisesta. Suomen kumppanuussopimus on toimitettu Euroopan komissiolle 22.11.2021, joten ohjelma tulee toimittaa viimeistään 22.2.2022. Tämän vuoksi lausuntojen toimittamiselle ei voida myöntää lisäaikaa.

Lausuntoja pyydetään erityisesti seuraavista asioista:

1. Ohjelman strategia

2. Kaupallinen kalastus ja kalavarojen tilan parantaminen sekä kalastuksen valvonta ja tiedonkeruu (SWOT, valinnat, perustelut, rahoitettavien toimien kuvaus ja rahoitusehdotus)

3. Kestävä vesiviljely sekä jalostus ja kauppa (SWOT, valinnat, perustelut, rahoitettavien toimien kuvaus ja rahoitusehdotus)

4. Kalatalouden paikallinen kehittäminen (SWOT, valinnat, perustelut, rahoitettavien toimien kuvaus ja rahoitusehdotus)

5. Meripolitiikka (SWOT, valinnat, perustelut, rahoitettavien toimien kuvaus ja rahoitusehdotus)

6. Muu palaute

Lausunnot pyydetään toimittamaan 23.1.2022 mennessä vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=ac8ebd77-77fc-4876-8813-60b34ecdf8ed&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744 . Jos vastaaminen lausuntopalvelu.fi:ssä ei ole mahdollista, lausunnot voi toimittaa myös Vahvajärjestelmässä tai maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon: kirjaamo.mmm@gov.fi .

Lähde: MMM 17.12.2021