Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan ensi vuoden budjettiehdotus kutistuu runsaat 120 miljoonaa euroa kuluvaan vuoteen verrattuna. Ministeriön talousarvioehdotuksen mukaan tulojen arvioidaan vähenevän noin 177 miljoonalla eurolla. Organisaatiomuutoksia ei ole luvassa tulevana vuonna.

MMM:n hallinnonalalle ehdotetaan määrärahoja yhteensä runsaat 2,5 miljardia euroa, missä on vähennystä noin 124 miljoonaa vuoden 2015 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Määrärahojen vähennys johtuu pääluokkaan kohdistetuista säästöpäätöksistä sekä EU-ohjelmakauden 2007−2013 päättymisestä ja uuden ohjelmakauden 2014−2020 käynnistymisestä odotettua hitaammin.

Talousarvioehdotukseen sisältyy vuoden 2011 jälkeen tehtyjä hallitusten säästöpäätösten säästöjä yhteensä 249 miljoonaa euroa, missä lisäystä vuoteen 2015 on 33 miljoonaa euroa. Tästä 30,5 miljoonaa johtuu pääministeri Sipilän hallitusohjelman lisäsäästöpäätöksistä.

Tulokertymäarvio vuodelle 2016 on 970 miljoonaa euroa, missä on vähennystä noin 177 miljoonaa vuoden 2015 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Muutos johtuu EU:lta saatavan tulokertymän vähennyksestä.

Pääluokan määrärahoista maa- ja elintarviketalouden kehittämisen osuus on 73 prosenttia, maaseudun kehittämisen 13 prosenttia, luonnonvaratalouden 7 prosenttia sekä maanmittaustoiminnan ja tietovarantojen kaksi prosenttia.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten määrä on lähes puolittunut vuonna 2015, vuonna 2016 ei toteuteta organisaatiomuutoksia. Vuonna 2016 painopisteenä on uusien organisaatioiden toiminnan vakiinnuttaminen tuottavuus- ja vaikuttavuushyötyjen realisoimiseksi sekä hallinnon ja tutkimuksen sopeuttaminen niukkeneviin voimavaroihin.

Hallinto ja tutkimus
Hallinto ja tutkimus -luvussa on budjetoitu maa- ja metsätalousministeriön ja hallinnonalan merkittävimmän tutkimuslaitoksen Luonnonvarakeskuksen menot. Määrärahat vähenevät 12,6 miljoonalla eurolla johtuen valtion tutkimusrakenneuudistuksesta sekä virastojen ja laitosten toimintamenoihin kohdistetuista säästöistä.

Maaseudun kehittäminen
Määrärahat vähenevät noin 92 miljoonalla eurolla johtuen lähinnä ohjelmakauden 2007−2013 päättymisestä.

Luvun määrärahoin vahvistetaan maaseudun elinvoimaisuutta sekä luodaan edellytyksiä monipuoliselle yrittäjyydelle ja liiketoiminnan kilpailukykyiselle kasvulle. Määrärahalla edistetään maatalouden rakenne- ja tuottavuuskehitystä. Keskeisenä välineenä on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014—2020.

Työ- ja elinkeinoministeriön maaseudun kehittämistoiminta ja saaristoasiain neuvottelukunnan asiat siirtyvät maa- ja metsätalousministeriön hoidettavaksi.

Maa- ja elintarviketalous
Luvun määrärahoin parannetaan ruuan alkutuotannon ja jalostuksen toimintaedellytyksiä, turvataan ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä sekä edistetään eläinten hyvinvointia ja ruokaketjun vastuullisuutta. Määrärahat lisääntyvät 13,3 miljoonalla eurolla, mikä johtuu tukien maksatuksen muuttumisesta vuosien 2015 ja 2016 välillä.

Luonnonvaratalous
Luonnonvaratalouden, jonka muodostavat kala-, riista-, metsä- ja vesitalous sekä yleiset luonnonvara-asiat, tavoitteena on uusiutuvien luonnonvarojen kestävä hoito ja käyttö ja niihin liittyvien riskien hallinta. Hallinnon toimilla luodaan edellytyksiä luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvalle kilpailukykyiselle liiketoiminnalle, sovitetaan yhteen luonnonvarojen käytön ja suojelun tarpeet sekä luodaan hyvinvointia luonnon virkistyskäytön avulla.

Määrärahat vähenevät noin 30 miljoonaa euroa, mikä johtuu pääosin Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelman rahoitusosuusjärjestelyistä sekä säästöjen kasvusta. Yksityismetsien metsänhoito- ja perusparannustöihin sekä ympäristötoimenpiteisiin käytettävissä olevien varojen vaikuttavuutta lisätään tukijärjestelmiin tehtävillä muutoksilla.

Maanmittaus ja tietovarannot
Maanmittauslaitoksen organisaatiota ja tehtäviä uudistettiin vuoden 2015 alusta lukien. Maanmittauslaitoksen osaksi liitettyjen hallinnonalan tietotekniikan palvelukeskuksen sekä paikkatietokeskuksen toiminnan ja teknisen infrastruktuurin kehittämistä jatketaan. Määrärahat vähenevät noin 2,3 miljoonalla eurolla. Kiinteistö- ja maastotietojärjestelmä turvaa osaltaan yksityisen maanomistuksen ja kansallisen vakuusjärjestelmän perustan sekä kiinteistöjä ja maastoa koskevan tiedon saatavuuden. Tietovarantojen avaamista jatketaan suunnitelmien mukaisesti.

Tilusjärjestelyjen tuen väheneminen on osa maanmittaussektorin sopeuttamista niukkeneviin voimavaroihin ja merkitsee sitä, että maa- ja metsätalouden kiinteistörakenteen kehittäminen siirtyy entistä enemmän toiminnanharjoittajien omaan päätösvaltaan.

Lähde: MMM tiedote 14.8.2015