Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle ehdotetaan ensi vuodeksi määrärahoja runsaat 2,5 miljardia euroa. Budjettiesityksessä hallinnonalan määrärahat pienenevät nettomääräisesti noin 12 miljoonaa euroa viimevuotiseen talousarvioon verrattuna.

Tulokertymäarvio vuodelle 2017 on 886 miljoonaa euroa, missä on vähennystä noin 84 miljoonaa euroa vuoden 2016 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Muutos johtuu EU:lta saatavan tulokertymän vähennyksestä.

Hallinnonalan määrärahoista maa- ja elintarviketalouden osuus on 72 prosenttia (1 831,3 milj. euroa), maaseudun kehittämisen osuus 13 prosenttia (338,2 milj. euroa) ja luonnonvaratalouden osuus 8 prosenttia (194,2 milj. euroa). Tutkimuksen ja hallinnon osuus on viisi prosenttia (128,7 milj. euroa), maanmittaustoiminnan ja tietovarantojen osuus kaksi prosenttia (49,6 milj. euroa) ja Metsähallituksen osuus vajaa prosentti (5,5 milj. euroa).

Hallinnonalan toiminnan painopisteenä on tehostaa biotaloutta ja puhtaita ratkaisuja uusiutuvien luonnonvarojen kestävässä ja monipuolisessa käytössä sekä tukea uusiutumattomien luonnonvarojen säästeliästä käyttöä ja tehokasta kierrätystä.

Maa- ja elintarviketalouden määrärahoilla parannetaan biotalouteen ja ruokaan perustuvien liiketoimintojen kilpailu­kykyistä kasvua sekä varmistetaan ihmisten, eläinten ja kasvien terveys, hyvinvointi ja turvallisuus.

Toimialueen määrärahat vähenevät nettomääräisesti vajaalla 34 miljoonalla eurolla, mikä johtuu pääosin EU:n tulo- ja markkinatuen maksuaikataulujen normalisoitumisesta. Maatalouden kannattavuustilanteen vuoksi hallitus päätti 5.4.2016 kehysriihessään 20,3 miljoonan euron lisäyksestä luonnonhaitta­korvauksien ja 6,7 miljoonan euron lisäyksestä kansallisen tuen määrärahan kehystasoihin.

Määrärahojen mitoituksessa on otettu huomioon hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelman Biotalous ja puhtaat ratkaisut -painopistealueen kärkihankerahoituksena 38 miljoonan euron siirto Maatilatalouden kehittämisrahasto Makeraan sekä 2,5 miljoonan euron siirto vientiä ja kotimaisten elintarvikkeiden käyttöä edistäviin toimiin.

Maaseudun kehittämisen määrärahojen ensisijaisena tavoitteena on maaseutualueiden potentiaalin hyödyntäminen ja elinvoimaisuuden lisääminen kestävällä tavalla. Maaseudun kehittämisen tavoitteita tuetaan muun muassa maaseudun yritystukien, tutkimus- ja kehittämishankkeiden sekä maaseudun neuvonnan avulla. Keskeisinä välineinä ovat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 ja työ, jota tehdään maaseutupolitiikan neuvostossa ja saaristoasiain neuvottelukunnassa.

Toimialueen määrärahat kasvavat reilulla 29 miljoonalla eurolla johtuen lähinnä maaseutuohjelman toimeenpanon etenemisestä. Toisaalta luopumistukeen ja -korvauksiin varattu määräraha vähenee tarkentuneiden tarvearvioiden mukaisesti.

Luonnonvaratalouden määrärahoilla luodaan edellytyksiä luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvalle kilpailukykyiselle liiketoiminnalle, sovitetaan yhteen luonnonvarojen käytön ja suojelun tarpeet sekä luodaan hyvinvointia luonnon virkistyskäytön avulla. Luonnonvaratalouteen kuuluvat kala-, riista-, metsä- ja vesitalous sekä yleiset luonnonvara-asiat.

Toimialueen määrärahat kasvavat runsaalla yhdellä miljoonalla eurolla, mikä johtuu lähinnä Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihankerahoituksen kasvusta.

Maanmittauksen ja tietovarantojen määrärahoilla tuotetaan kiinteistö- ja maastotietoja. Niihin perustuvia paikannus- ja paikkatietoja hyödynnetään yhä laajemmin turvallisuuden lisäämisessä, elinkeinoelämässä, arkipäivän asiointitehtävissä sekä harrastustoiminnassa. Asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeet ohjaavat siten yhä selvemmin palvelutuotantoa. Mobiiliteknologian ja muiden innovatiivisten ratkaisujen käyttö yleistyy erilaisissa loppukäyttäjien sovelluksissa.

Toimialueen määrärahat vähenevät noin 1,5 miljoonalla eurolla johtuen säästöjen lisäyksestä sekä tilusjärjestelyjä koskevan tuen pienentymisestä. Kiinteistö- ja maastotietojärjestelmä turvaa osaltaan yksityisen maanomistuksen ja kansallisen vakuusjärjestelmän perustan sekä kiinteistöjä ja maastoa koskevan tiedon saatavuuden. Tietovarantojen avaamista jatketaan suunnitelmien mukaisesti.

Tutkimuksen ja hallinnon määrärahoilla rahoitetaan mm. hallinnonalan merkittävimmän tutkimuslaitoksen, Luonnonvarakeskuksen toiminta. Tutkimuslaitoksen määrärahat vähenevät 6,9 miljoonalla eurolla johtuen valtion tutkimusrakenneuudistuksesta sekä virastojen ja laitosten toimintamenoihin kohdistetuista säästöistä.

·         Maa- ja metsätalousministeriön ehdotus valtiovarainministeriölle vuoden 2017 talousarvioesitykseksi

·         Valtiovarainministerin budjettiehdotus verkossa

Lähde: MMM tiedote 12.8.2016