Hallitus esittää ensi vuoden talousarvioesityksessä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle yhteensä 2 705 miljoonaa euroa.

Kala- ja riistatalouden määrärahat ovat vuonna 2013 yhteensä 63 miljoonaa euroa. Määrärahoja käytetään toimenpiteisiin, joilla turvataan kala- ja riistakantojen hyödyntäminen kestävästi ja monipuolisesti. Määrärahat nousevat 1,5 miljoonalla eurolla, mikä johtuu lähinnä metsästäjien maksaman riistanhoitomaksun korottamisesta.
Lisämäärärahat käytetään muun muassa suurpetojen ja ihmisten välisten konfliktien estämiseen, taantuvien riistalajien hoitosuunnitelmien valmisteluun, riistanhoitoyhdistysten toimintaedellytysten parantamiseen sekä sähköisten palveluiden kehittämiseen.

Määrärahoista käytetään noin 12 miljoonaa euroa EU:n osarahoittaman elinkeinokalatalouden toimintaohjelman toteuttamiseen. Hallitusohjelman mukaisesti lisäyksenä on otettu huomioon 0,5 miljoonaa euroa poistokalastuksen turvaamiseen. Poistokalastus on kustannustehokkain tapa vähentää fosforia Itämerestä.

Lähde: MMM 17.9.2012