MMM pyytää lausuntoa 20.7. mennessä ministeriön asetusluonnoksesta itämeren norpan metsästyskiintiöksi metsästysvuodelle 2022–2023.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädettäisiin metsästysvuodelle 2022–2023 suurin sallittu saalismäärä itämeren norpan alueellisen kiintiön rajoissa sallittavaan metsästykseen. Asetuksella säädettävä suurin sallittu saalismäärä ei ole määrä, joka tulisi saavuttaa, vaan se asettaa metsästykselle määrää koskevan rajoituksen.

Itämeren norpan metsästykseen ei enää tarvita Suomen riistakeskuksen myöntämää pyyntilupaa, vaan itämeren norppia voidaan metsästää metsästysaikana alueellisen kiintiön puitteissa. Metsästäjällä on velvollisuus ilmoittaa alueellisen kiintiön puitteissa saaliiksi saatavista hylkeistä Suomen riistakeskukselle. Mikäli asetettu kiintiö täyttyisi ennen metsästysvuoden loppumista, olisi Suomen riistakeskuksen määrättävä metsästys päättyneeksi kyseessä olevalla kannanhoitoalueella.

Asetuksella sallittaisiin yhteensä enintään 375 itämeren norpan metsästys vain Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella. Kiintiö on sama kuin aiempina metsästysvuosina. Lounais-Suomen ja Suomenlahden kannanhoitoalueiden kiintiötä ei edelleenkään asetettaisi.

Metsästysasetuksen 5 § edellyttää, että itämeren norpan Itämerellä tapahtuvaa metsästystä varten on kiintiö eri kannanhoitoalueilla. Ajallisen haasteen kiintiön asettamisessa aiheuttaa se, että itämeren norpan metsästysaika on 16.4-31.12. eli metsästys jakaantuu kahdelle metsästysvuodelle (metsästysvuosi 1.8.-31.7.). Asetukset on pyritty saamaan voimaan siten, ettei katkoksia asetuksien voimassaolossa juurikaan tule. Asetuksen voimaantulo ei kuitenkaan ole esteenä metsästykselle.

Itämeren alueen laskentojen perusteella itämeren norpan laskentakanta on pelkästään Perämeren-Meren-kurkun kannanhoitoalueella yli 20 000 yksilöä. Koska kannankasvu ei selitä aiemmista poikkeavaa tulosta, käytännössä aiemmin käytetty arvio laskennoissa nähtävien osuudesta (60-80 %) tuottaa aliarvion norppien kokonaismäärästä. Vuoden 2015 laskentakannan huipussa Perämerellä nähtiin 17 400 norppaa. Laskennoissa tuskin nähtiin kaikkia laskentalinjojen kodalle osuvia norppia, koska jokin osuus hylkeistä on aina vedessä. Täydentävässä lausunnossaan vuonna 2015 Luke arvioi oletuksella, että 90% norpista oli laskennan aikana laskettavissa, saatiin kokonaiskannan alarajaksi 19300 norppaa. Ylärajaa ei pystytty arvioimaan, mutta määrän arvioitiin ylittävän 20 000 norppaa. Myös ruotsalaisten arvion1 mukaan Perämeren todellinen populaatiokoko lienee yli 20 000 yksilöä, kun huomioidaan arvioitu laskentakannan pitkäaikainen keskimääräinen vuosittainen kasvu (noin 5 %) ja se, että kahtena keväänä laskentakanta on ollut jopa 16-17 000 norppaa.

Metsästyskaudella 2020–20212 saalisilmoitusten mukaan saalis oli yhteensä 273 itämeren norppaa, joka oli 38 kappaletta vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lupien käyttöasteeksi muodostui täten 72,8 %. Eniten norppasaalista saatiin Oulun riistakeskusalueella, yhteensä 196 yksilöä (71,8 %). Lapissa, Pohjan-maalla ja Ran-nikko-Pohjanmaalla vastaavat luvut olivat 24 (8,8 %), 33 (12,1 %) ja 20 (7,3 %). Metsästysvuoden 2021-2022 saalis on kesäkuun puoliväliin mennessä 249 itämeren norppaa. Koska metsästysvuoden 2021-2022 metsästys on vielä käynnissä heinäkuun loppuun saakka, määrä tulee jonkin verran kasvamaan.

Ruotsissa metsästysvuonna 2021-2022 metsästettiin 420 kiintiöstä3 yhteensä 291 itämeren norppaa Norrbottenin läänissä, Västerbottenin läänissä ja Västernorrlandin läänissä.

Nyt esitettävä 375 itämerennorpan kiintiö ei kuitenkaan vaikuta heikentävästi itämeren norppakantaan edes yhdessä Ruotsin kiintiön (420) kanssa.

Lähde: MMM 20.6.2022