Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES julkaisi tänään tieteelliset suosituksensa Itämeren kalastuskiintiöiksi vuodelle 2020. ICES:n suositukset perustuvat arvioihin silakan, kilohailin, turskan ja lohen kantojen tilasta ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista

ICES:n arvioiden mukaan usean tärkeän kalakannan tila on heikentynyt. Suomelle tärkeän Pohjanlahden silakkakannan koon arvioidaan pienentyneen ja sitä koskevaa kokonaiskalastuskiintiötä (TAC) ehdotetaan pienennettävän 32 prosentilla 95 566 tonnista 65 018 tonniin. Myös muiden silakka- ja kilohailikantojen osalta suositellaan TAC:ien pienentämistä, lukuun ottamatta Itämeren pääaltaan ja Suomenlahden sekä Riianlahden silakkakantoja, joiden TAC:eja voitaisiin hieman suurentaa. Läntinen silakkakanta on edelleen heikentynyt ja sen osalta suositellaan kalastuksen lopettamista.

Turskakantojen kehitys on ollut niin ikään kielteinen. Itäinen turskakanta on erittäin heikossa tilassa. Turskayksilöt ovat laihoja ja loisten heikentämiä ja ne kasvavat huonosti. ICES suosittelee itäiseen turskaan kohdistuvan kalastuksen lopettamista. Myös Tanskan salmissa esiintyvän läntisen turskakannan tila on heikentynyt ja TAC:iin ehdotetaan olennaista pienennystä.

Lohikantojen osalta ICES arvioi aiempien vuosien tapaan, että Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohen TAC tulisi olla enintään 116 000 lohta. Mikäli otetaan lisäksi huomioon ICESin arviot ilmoitetusta saaliista, laittomasta (väärinraportoitu tai ilmoittamaton) saaliista ja poisheitetystä (hylkeiden vahingoittama) saaliista tulisi TAC asettaa 59 800 lohen tasolle. Suomenlahden lohelle suositellaan TAC:in pitämistä nykyisellä tasolla.

ICES arvioi, että selkeästi suurin ongelma, joka vaikuttaa pääaltaan ja Pohjanlahden TAC-ehdotusta alentavasti, on eteläisen Itämeren laiton kalastus, jonka on arvioitu kasvaneen vuonna 2018 jo noin 42 000 lohen tasolle. Vuoden 2019 alkupuoliskonvalvontahavaintojen sekä aiemmin laitonta lohenkalastusta harjoittaneiden kalastusalusten saalis- ja seurantatietojen perusteella näyttää siltä, että tiukentuneet säädökset ja tehostunut lohenkalastuksen valvonta olisivat vaikuttaneet myönteisesti ja laiton lohenkalastus olisi vähentynyt

Suomen puheenjohtajuus EU:n neuvostossa alkaa heinäkuun alusta 2019. Suomi tulee toimimaan asemansa mukaisesti neutraalina puheenjohtajana, joka pyrkii syksyllä saatavan komission ehdotuksen perusteella löytämään Itämeren vuoden 2020 kalastuskiintiöistä ratkaisun, joka on EU:n yhteisen kalastuspolitiikan kestävän kalastuksen linjausten mukainen ja EU:n jäsenvaltioiden hyväksyttävissä.  

EU-puheenjohtajuudesta johtuen valtioneuvosto ei anna aiempien vuosien tapaan kirjallista selvitystä eduskunnalle edellä mainituista tieteellisistä suosituksista. Valtioneuvosto tulee kuitenkin noudattamaan johdonmukaisesti eduskunnan aiemmin linjaamaa parhaaseen tieteelliseen tietoon ja kestävään kalastukseen perustuvaa linjaa asian käsittelyn eri vaiheissa. Suomi tulee myös jatkamaan ponnistelujaan laittoman lohen kalastuksen kitkemiseksi eteläisellä Itämerellä.

ICES:n tieteellinen suositus

Lähde: MMM tiedote 29.5.2019