MMM:n ruokaosasto pyytää lausuntoa luonnoksista kahden MMM:n asetuksen muuttamiseksi (elintarvikehuoneisto-asetus ja laitosasetus). Lausuntoja pyydetään 7.8 mennessä.

TIIVISTELMÄ

Maa- ja metsätalousministeriön asetusta ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011) ja maa- ja metsätalousministeriön asetusta laitosten elintarvikehygieniasta (795/2014) esitetään muutettavaksi. Muutosten tarkoituksena olisi luopua ns. dioksiinipoikkeuksen alaisten kalastustuotteiden lisämerkinnästä sekä tarkentaa asetuksissa olevaa kohtaa silakan ja kilohailin vapautuksesta EU-lainsäädännössä olevasta jäädyttämisvaatimuksesta. Kyseiset silakka- ja kilohailituotteet rajattaisiin kansallisille markkinoille. Silakan ja kilohailin vapauttaminen jäädyttämisvaatimuksesta on notifioitu komissiolle ja muille jäsenvaltioille 1.6.2015 ja notifiointikäsittely kestää kolmesta kuuteen kuukauteen.   Kansallisen vapautuksen saaminen jäädyttämisvaatimuksesta vaatii komission ja muiden jäsenvaltioiden hyväksynnän.

TAUSTAA

Komission vierasaineasetuksessa (EY) N:o 1881/2006 säädetään ns. dioksiinipoikkeuksesta ja poikkeuksen alaisten kalastustuotteiden rajaamisesta vain kansallisille tai tiettyjen jäsenvaltioiden markkinoille, mutta asetuksessa ei vaadita tuotteille mitään lisämerkintää. Laitoksista lähtevät kalastustuotteet on merkittävä eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukaisesti tunnistusmerkillä. Suomen kansallisessa lainsäädännössä on vaadittu dioksiinipoikkeuksen alaisilta kalastustuotteilta lisämerkintä, tunnistusmerkin ympärillä oleva suorakaidemerkki.

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksessa (EY) N:o 853/2004 säädetään tiettyjä kalastustuotteita koskevasta jäädyttämisvaatimuksesta, josta on mahdollista antaa pyydetylle kalalle kansallinen vapautus epidemiologisten tietojen perusteella, toimivaltaisen viranomaisen luvalla. EU:n jäädyttämisvaatimus johtuu tietyistä kalastustuotteiden loisista, mm.Anisakis, joita kalan käsittely (esim. suolaus tai marinointi) ei riitä tuhoamaan. Komission ohjeessa edellytetään kansallisen vapautuksen notifiointia komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

Suomi on antanut kansallisessa lainsäädännössä vapautuksen jäädyttämisvaatimuksesta silakalle ja vuodesta 2014 alkaen myös kilohailille, epidemiologisen tiedon perusteella, mikä on mahdollistanut silakka- ja kilohailipuolisäilykkeiden ja perinteisten silakkamarkkinatuotteiden tuotannon. Raaka-aineen jäädyttäminen ennen näiden tuotteiden valmistusta ei tule kyseeseen laadullisten ja makuun liittyvien syiden vuoksi, ei myöskään valmiin tuotteen jäädyttäminen. Silakan vapautus jäädyttämisvaatimuksesta oli voimassa jo Suomen liittyessä EU:hun. Suomessa on syöty perinteisiä silakkatuotteita satoja vuosia ilman yhtään todettua ihmisen Anisakis-tapausta.

Evira toteutti tutkimusprojektin Itämeren kalojen zoonoottisista (ihmisiin tarttuvista) loisista v. 2012-2014 ja selvitys tuki silakan ja kilohailin vapauttamista jäädyttämisvaatimuksesta. Silakan ja kilohailin vapauttaminen jäädyttämisvaatimuksesta notifioitiin komissiolle ja muille jäsenvaltioille 1.6.2015. Notifiointikäsittely kestää kolmesta kuuteen kuukauteen.   Kansallisen vapautuksen saaminen jäädyttämisvaatimuksesta vaatii komission ja muiden jäsenvaltioiden hyväksynnän.

Lähde: MMM 18.6.2015