Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi tänään mietintönsä kalastuslain uudistuksesta. Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo on erittäin tyytyväinen valiokunnan lakiin tekemiin parannuksiin.

– Toisin kuin julkisuudessa on esitetty, uusi laki ei heikennä kalavesien omistajien asemaa, sillä kalastusoikeus ja siihen liittyvä määräämisvalta kuuluvat jatkossakin lähtökohtaisesti vesien omistajille.  Kalastusta voidaan edelleen säännellä myös omistajien määrittelemillä lupaehdoilla, Orpo sanoo.

Omistajat ovat keskeisessä asemassa kalavarojen alueellisten käyttö- ja hoitosuunnitelmia laadittaessa, sillä alueellinen suunnittelujärjestelmä perustuu alhaalta ylöspäin lähtevään prosessiin. Nykytilanteeseen verrattuna uutta on näiden suunnitelmien suurempi sitovuus ja tietynlainen laadunvarmistus viranomaistaholta.

– Suomessa on monipuoliset kalakannat ja potentiaali vielä paljon suurempaan kalavesien tuottoon kuin tällä hetkellä. Kotimaista kalaa halutaan ruokapöytiin ja sitä voisi riittää myös vientiin.

Uuden lain myötä kalastuksen sääntelyn perusteeksi tulee kestävä kalakantojen hoito ja kalojen luontainen lisääntyminen. Koska kalat eivät noudata vesialueiden tai kalatalousalueiden rajoja, uusi laki luo raamit valtakunnalliselle kalakantojen hoidolle ja kalastukselle. Kalatalousalueilla toimeenpannaan lakia edelleen paikallisista lähtökohdista.

– Alueellinen yhteistyö onnistuu vain aidon kumppanuuden kautta vesialueiden omistajien ja eri kalastajaryhmien välillä. Viranomaisten tehtävä on koordinoida kokonaisuutta ja valvoa kalastusta.

Kalastuksen säätely perustuu alueilla laadittaviin alueellisiin käyttö- ja hoitosuunnitelmiin, joiden laadinnassa kalastusoikeuden haltijalla on keskeinen asema. Käyttö- ja hoitosuunnitelmissa esitetään alueelliset kalastuksen säätely- ja kalakantojen hoitotoimenpiteet, niiden valvonta, seuranta, rahoitus ja muu toimeenpano.

– Lakiuudistus yksinkertaistaa kalastuslupajärjestelmää, koska sen myötä siirrytään yhden valtakunnallisen luvan malliin. Kalastuksenhoito- ja viehekalastusmaksu yhdistetään yhdeksi kalastonhoitomaksuksi, jonka maksavat kaikki 18–64-vuotiaat kalastajat, jotka harjoittavat muuta kalastusta kuin ongintaa ja pilkintää. 
Maksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä vieheellä koko maassa. Maksun suuruus on 39 euroa/vuosi, 12 euroa/viikko ja viisi euroa/vuorokausi.

Lähde: MMM 3.3.2015