Maa- ja metsätalousministeriössä valmisteltu luonnos uudeksi Metsähallituslaiksi on lähetetty lausuntokierrokselle. Lausuntoaikaa on 24.11.2015 saakka. Uudistuksen tarkoituksena on varmistaa nykyisenlaisen valtion maa- ja vesiomaisuuden hoidon jatkuminen ja tehdä lakiin vain välttämättömät muutokset.

Tarve Metsähallitusta koskevan lainsäädännön uudistamiseen perustuu EU:n kilpailulainsäädännön vaatimuksiin. Niiden mukaisesti julkisyhteisöjen markkinoilla toimivia liiketoimintoja on kohdeltava yhdenvertaisesti yksityisen sektorin vastaavien toimintojen kanssa. Tavoitteena on ollut saattaa Metsähallituksen lainsäädäntö vastaamaan EU:n vaatimuksia ja selkiyttää sen johtamisjärjestelmää.
 
Metsähallituslain uudistusta on valmisteltu alkuvuodesta 2008 lähtien ja siitä on käyty laajaa keskustelua koko valmisteluprosessin ajan. Lokakuussa 2015 järjestettiin kolme kuulemistilaisuutta, joissa saatiin yli 100 suullista tai kirjallista lausuntoa. Kuulemisten jälkeen muokattu lakiluonnos on nyt vielä lähetetty uudelle lausuntokierrokselle.
 
Metsähallituslaki on määrä antaa eduskunnalle siten, että se tulisi voimaan maaliskuussa 2016.

Lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esitykseksi Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi: http://mmm.fi/lausunnolla

Lähde: MMM tiedote 10.11.2015