Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland och Sydöstra Finland fattat följande beslut: 

På statens allmänna vattenområde i Finska viken fram till gränsen för den ekonomiska zonen ska (se den bifogade kartan)

  • fångade öringar som har fettfenan kvar utan dröjsmål släppas tillbaka i vattnet
  • minimimåttet för havsöring höjas från 50 centimeter till 65 centimeter
  • det minsta tillåtna knutavståndet i bottennät som är avsedda för havsöringsfiske höjas från 65 millimeter till 80 millimeter
  • garnet i nät med ett knutavstånd under 80 millimeter vara enfibrigt eller entrådigt och högst 0,20 millimeter tjockt

Besluten träder i kraft vid ingången av 2013 och är i kraft till utgången av 2022. Besluten innehåller en tre års övergångsperiod för öringsnät som har ett knutavstånd över 65 millimeter samt för yrkesfiskares nät som har ett knutavstånd under 80 millimeter och är gjorda med grovt garn. Om beståndens naturliga situation förändras, kan närings-, trafik- och miljöcentralerna besluta att ändra begränsningarna. 

Besluten träder genast i kraft oberoende av eventuella besvär, för en fördröjning skulle strida mot det allmänna fiskeriintresset och lagen om fiske. Besluten förorsakar ingen oskälig olägenhet för det yrkesmässiga fisket, eftersom detta i huvudsak gäller andra fiskarter och beslutet innehåller en övergångsperiod för fiskarnas nät.

Källa: Nyland ELY-central 30.11.2012

Bilagor: Karta