Merimetson aiheuttamien vahinkojen rajoittamista pohtinut työryhmä on luovuttanut ympäristöministeriölle ehdotuksensa kansalliseksi merimetsostrategiaksi ja siihen liittyväksi toimenpidesuunnitelmaksi. Työryhmä esittää alueellisen yhteistyön kehittämistä, jotta paikallinen tieto saadaan nykyistä paremmin käyttöön merimetsojen aiheuttamien vahinkojen ehkäisyssä ja poikkeuslupien käsittelyssä. Ympäristöministeriö pyytää antamaan ehdotukseen lausuntoja marras-joulukuun aikana.

Strategian tavoitetilana on sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä rinnakkaiselo merimetson kanssa niin, että suotuisan suojelun taso säilyy ja erityisesti kalataloudelle aiheutuvia haittoja vähennetään. Tavoitetilan saavuttamiseksi määriteltiin kuusi strategista tavoitetta ja kullekin niistä useita konkreettisia toimenpiteitä.

Merimetsojen aiheuttamat ongelmat ovat useimmiten paikallisia, joten alueellisten merimetsoyhteistyöryhmien asiantuntemus korostuu niiden ennaltaehkäisyssä. Keskeisimpiä strategisia tavoitteita ovat alueellisen vuorovaikutuksen kehittäminen eri toimijoiden ja viranomaisten välillä sekä alueellisten yhteistyöryhmien toiminnan yhtenäistäminen ja kehittäminen.

Työryhmä esittää muun muassa, että kaikilla alueilla laaditaan ongelmien vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn pyrkivät alueelliset toimenpidesuunnitelmat ja selvitykset. Kansallisessa strategiassa on annettu sisältöohjeita ja -suosituksia alueellisten suunnitelmien laatimiselle.

Strategiassa esitetään, että alueellisten yhteistyöryhmien tuottamat aineistot saisivat nykyistä suuremman painoarvon vahinkojen ehkäisyyn tarvittavissa lupaprosesseissa. Muun muassa alueellisia toimenpidesuunnitelmia ja selvityksiä voitaisiin käyttää hakemusten kohdentamisen, perustelun ja lupapäätösten tukena. Tämä nopeuttaisi ja sujuvoittaisi poikkeuslupien käsittelyä. Lupien käsittelyyn esitetään myös muita tehostamistoimia, kuten hakuohjeiden ja -lomakkeiden kehittämistä nykyistä selkeämmiksi.

Työryhmä esittää myös toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan tietopohjaa, ylläpitämään maiden välistä yhteistyötä ja kehittämään viestintää.

”Työryhmän tehtävä on ollut haasteellinen. Huolimatta jo edellisen vastaavan työryhmän suosittamista toimista haasteita esiintyy edelleen. Uutta viisasten kiveä niiden ratkaisuun ei ole helppo löytää. On järkevää edelleen lisätä ansiokkaasti käynnistyneiden alueellisten yhteistyöryhmien tuottaman paikallisen tiedon painoarvoa päätöksenteossa,” sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Strategiaehdotukseen sisältyy täydentävä mielipide, jonka ovat jättäneet työryhmässä mukana olleet keskeiset kalatalouden toimijat yhdessä Kristiinankaupungin kaupungin kanssa. Siinä korostetaan muun muassa, että työryhmän esitysten lisäksi tarvittaisiin kannanhoitosuunnitelma ja että merimetsokantaa tulisi merkittävästi rajoittaa. Poikkeuslupien käsittelyä on myös täydentävän mielipiteen mukaan yksinkertaistettava ja nopeutettava.

Työryhmä on kuullut eri alojen asiantuntijoita ja järjestänyt kuulemistilaisuuksia. Ympäristöministeriö järjestää kaikille avoimen mahdollisuuden kommentoida strategia- ja toimenpidesuunnitelmaehdotusta valtioneuvoston lausuntopalvelussa. Mahdollisuus lausuntojen antamiseen avataan lausuntopalvelu.fi-palvelussa viikolla 45, ja lausuntoja voi antaa joulukuun loppuun saakka.

Lähde: Ympäristöministeriö 31.10.2019