Airiston–Velkuan kalastusalueen tavoitteena on hoitaa vesialueitaan tavalla, joka mahdollistaa kalakantojen kestävän ja tehokkaan hyödyntämisen. Vahinkoeläinten kannan kasvun tukeminen ei sisälly tavoitteeseen. Kuhaverkkojen solmuvälin nostaminen siitä syystä, että merimetsoille riittäisi ravintoa (Mikko Jokinen ja Jukka Nummelin 31.7.), on käsittämätön vaatimus ja ristiriidassa sekä kalastuslain että kestävän kehityksen periaatteiden kanssa. Saaristomeren ammattikalastajille toimenpiteestä aiheutuisi kohtuuttomat taloudelliset tappiot (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL 2003).

Suomea lukuun ottamatta kaikki Itämeren maat ovat ryhtyneet toimenpiteisiin merimetsokannan vähentämiseksi. Ruotsin eduskunta haluaa sallia linnulle vapaan metsästyksen. Näytöt linnun aiheuttamista vahingoista ovat Suomessakin kiistattomat.

Merimetsot söivät pelkästään Saaristomerellä 1–1,5 miljoonaa kappaletta kuhia vuonna 2009 (RKTL 2011). Ammattikalastajien pyydystämä määrä oli vain neljännes (300 000 kpl, 170 000 kg) merimetsojen syömästä määrästä.

RKTL:n laskelmien mukaan merimetsot ovat vähentäneet kalastajien kuhasaaliita Saaristomerellä vuosien 2005– 2010 aikana arviolta miljoona kiloa. Menetetyn saaliin arvo on yli viisi miljoona euroa.

Verkkojen solmuvälin nostamisella ei ole mitään tekemistä merimetsojen kalastukselle aiheuttamien uhkakuvien lieventämisen kanssa. Merimetsot ovat kalakannoille ja kalastukselle todellinen uhka, ja uhka lievenee vain merimetsokantaa rajoittamalla.

RKTL:n mukaan Saaristomeren kuhan alamitan nostamisella ei näyttäisi olevan suurta merkitystä myöskään kuhan lisääntymisen kannalta. Kuha kasvaa Saaristomerellä hitaammin ja tulee siten sukukypsäksi kooltaan lyhyempänä kuin järvialueilla. Nykyisen alamitan pituisista kuhanaaraista 84 prosenttia on sukukypsiä.

Airiston-Velkuan kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman yhdeksi toimenpiteeksi on kirjattu kalataloudellisten haittavaikutusten vähentäminen. Tavoitteena on muun muassa se, että harmaahylje- ja merimetsokannat eivät vaikeuta kalastusta tai kalanviljelyä. Tarvittaessa ryhdytään luvallisiin häirintätoimenpiteisiin ja kohdennettuun metsästykseen. Airiston-Velkuan kalastusalue tulee jatkamaa tätä linjaa vuosikokouksen päätöksen mukaisesti. Kuhaverkkojen nykyinen solmuvälimääräys 43 mm on kalastusalueen vesille sopiva.

Olavi Sahlstén puheenjohtaja
Timo Saarinen, isännöitsijä
Airiston-Velkuan kalastusalue

 

Lähde: TS/Lukijoilta 11.8.2012