Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet VFFI märkte i höst i samarbete med Malax fiskargille och Österbottens Fiskarförbund sammanlagt 79000 st, ca 12 cm stora ensomriga mynningssikar av Malax stam med färgmärke som sprutades på fiskens utsida. Fiskarna utplanterades i huvudsak i olika byars vattenområden i Malaxregionen och de har vuxit till fångstbar storlek om 3-6 år. Färgmärket syns enbart i ultraviolett belysning, så det syns inte utanpå fisken om de är märkta eller inte. Fiskarnas fångster kontrolleras för att utreda de färgmärkta fiskarnas förekomst och andel i fiskarnas fångster efter att de vuxit till fångstbar storlek.

Ytterligare fångades under lektiden i höst sikar av Malax stam på de centrala lekområdena och märktes med Carlin –märke som fästes i fiskens ryggfena. Sammanlagt märktes och återsläpptes 62 leksikar. Nu önskas observationer över de märkta sikarna från fiskarna i Kvarkenregionen, så att man får tilläggsinformation om sikarnas rörelser. Uppgifter som finns på märket eller själva märket kan sändas till adressen

RKTL

Merkki

5005751

00003 VASTAUSLÄHETYS

Ingen portoavgift behövs.

Eller sändas elektroniskt med en blankett som hittas på VFFI:s webbsidor

http://www.rktl.fi/svenska/fisk/fiskresurser/fiskmarkning/returnera_fiskmarken/returneringsblankett.html

Vid returneringen av märket är det bra att uppge fångsttid, -plats, -redskap och fiskens längd och vikt. Inlämnaren får sedan information i retur om märkningstid, -vikt och –plats samt ett arvode på 5 euro och så deltar man i utlottningen.

Märkningarna av Malax ås mynningssik görs för att klarlägga mynningssikens vandringsmönster och spridningsområde, var den är fångstbar och vilken betydelse den har i områdets totalfångst. Resultaten ger tilläggsuppgifter om betydelsen av de havslekande sikbestånden för sikfisket och eventuellt kan de även användas för en bättre planering av utplanteringarna och valet av vilka bestånd som utplanteras. Märkningarna är en del av den sikforskningshelhet man kom överens om år 2013, när de nya reglerna för sikfisket godkändes med beslut av statsrådet.

Tilläggsuppgifter:

Lari Veneranta, VFFI Kvarkens forskningsstation, tel. 0295327203, 040 548 3603

Guy Svanbäck, Österbottens Fiskarförbund, tel. 3218400, 0500 860 566

Mathias Högbacka, Malax fiskargille, tel. 040 183 8653

Källa: Österbottens Fiskarförbund 28.11.2014