Maatalousyrittäjien ja apurahansaajien työtapaturmia ja ammattitauteja koskevaa lainsäädäntöä ollaan uudistamassa vuoden 2016 alusta. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki (MATA) uudistetaan yhdessä työntekijöitä koskevan tapaturmavakuuslain kanssa. Tavoitteena on saada samansisältöiset muutokset molempiin lakeihin. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle tänään 27. marraskuuta.

Uudistuksen lähtökohtana on ollut, että uuteen työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön kirjattaisiin entistä selkeämmin vakuutetun oikeudet ja velvollisuudet sekä saatettaisiin lainsäädäntö vastaamaan paremmin työelämän nykyisiä olosuhteita ja perustuslaissa kirjattuja kansalaisen perusoikeuksia.

Asiakkaan näkökulmasta ehdotettu laki tulisi parantamaan korvauskäsittelyn läpinäkyvyyttä ja läpimenoaikaa. Vakuutusyhtiön tulisi jatkossa antaa päätös tapaturmakorvauksesta 30 päivän kuluessa siitä, kun tarvittavat asiakirjat asian ratkaisemiseksi on toimitettu. Uudessa laissa määriteltäisiin tapaturman käsite sekä lääketieteellinen syy-yhteys tapaturman ja sairauden välillä. Hylkäävissä päätöksissä uusi laki edellyttäisi vakuutusyhtiöltä aikaisempaa yksityiskohtaisempaa perustelua. Varsinaiset tapaturmaetuudet sekä vakuutusmaksuja koskevat säännökset säilyisivät pitkälti ennallaan.

– Lakiuudistuksella pyritään hakemusten entistä nopeampaan ja läpinäkyvämpään käsittelyyn. Muutos olisi asiakkaille myönteinen ja erittäin tervetullut, yksikönpäällikkö Jaana Laine korostaa.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016. Mela tiedottaa asian etenemisestä.

Lähde: Mela 27.11.2014