Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela toteutti vuodenvaihteessa nettikyselyn, jolla selvitettiin yrittäjien näkemyksiä siitä, minkälaiset työhyvinvointitoimet tukevat parhaiten heidän jaksamistaan. Kysely toteutettiin osana Melan maatalousyrittäjille suunnatun työhyvinvointiohjelman päivittämistä. Kyselyn mukaan yrittäjät toivovat varsin konkreettista toimintaa työssä jaksamisensa tueksi. Esiin nousivat fyysistä ja henkistä työkykyä ylläpitävä toiminta sekä työterveyshuollon kehittäminen. Vastauksissa toivottiin myös jalkautumista yrittäjien pariin, koulutusta ja henkilökohtaista neuvontaa.

Vastauksia kyselyyn saatiin lähes 1 200 kappaletta. Vastaajista 62 % oli miehiä ja 38 % naisia. Eri tuotantosuunnat olivat vastaajien keskuudessa melko hyvin edustettuina. Vastaajilta kysyttiin, mitkä tekijät heidän mielestään tukevat parhaiten maatalousyrittäjän työhyvinvointia sekä millaisia palveluita he jatkossa Melasta tai Melan yhteistyökumppaneilta toivoisivat.

Hyvä parisuhde ja positiiviset tulevaisuudennäkymät tärkeimpiä työhyvinvoinnin kulmakiviä

Maatalousyrittäjien vastauksissa tärkeimmiksi tekijöiksi oman työssä jaksamisen tukemisessa nousivat parisuhde ja perhe, positiiviset tulevaisuudennäkymät, sosiaaliset suhteet sekä toimiva työterveyshuolto. Varsin korkealle nousi myös yhteiskunnallinen arvostus omaa ammattia kohtaan.

– Jolleivät perusasiat ole kunnossa (parisuhde, perhe, vapaa-aika) ei mikään auta jaksamaan. Kun nämä asiat ovat kunnossa, niin sitä menee vaikka läpi harmaan kiven, yksi vastaajista kirjoitti.

Toiveissa kokonaisvaltaista työkyvyn tukea sekä hyvinvointipäiviä

Kyselystä käy ilmi, että yrittäjät toivovat hyvin konkreettista toimintaa työkykynsä ja työssä jaksamisensa tueksi. Vastauksissa toivottiin koulutusta, terveyden ja hyvinvoinnin mittaamista ja seurantaa sekä työterveyshuollon aktiivista kumppanuutta. Vastaajat toivoivat myös hyvinvointipäiviä, joilla keskitytään fyysisen ja henkisen työkyvyn ylläpitämiseen. Koulutuksen ja neuvonnan lisäksi hyvinvointipäiviltä toivottiin mahdollisuutta kokoontua yhteen muiden yrittäjien kanssa, verkostoitumista ja vertaistukea.

Yrittäjien tämänhetkinen, varsin haasteellinen toimintaympäristö heijastuu tuloksiin. Korkealle vastaajien toivelistalla nousevat tuki muutos- ja kriisitilanteissa sekä henkisen jaksamisen tukeminen. Tukea kaivataan myös talousasioihin ja yritystoiminnan kehittämiseen.

Asiakkaiden toiveet ohjaavat Melan työhyvinvointitoiminnan kehittämistä

Työhyvinvointikyselyn tulokset antavat suuntaa Melan työhyvinvointiohjelman päivittämiselle. Ohjelman tavoitteena on lisätä terveitä työvuosia ja edistää sitä, että maatalousyrittäjät irrottautuvat työstään terveenä myös lomalle ja eläkkeelle.

– Työhyvinvointiohjelman päivittämisellä pyrimme kehittämään työhyvinvointitoimintaamme niin, että se vastaisi entistä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin ja toimintaympäristön ajankohtaisiin haasteisiin, Melan työhyvinvointitiimin vetäjä Pirjo Saari sanoo.

Saari toteaa, että vallitseva taloudellinen tilanne ja siihen liittyvä epävarmuus pohdituttaa yrittäjiä. Melassa suunnitellaan alueellisten hyvinvointitapahtumien järjestämistä. Näillä hyvinvointipäivillä tarjottaisiin neuvoja talouskysymyksiin ja pohdittaisiin jaksamisen kustannuksia.

– Hyvinvointikysymyksiä on hyvä pohtia myös talousnäkökulmasta: yrittäjän uupuminen on myös taloudellinen riski tilalle ja tuotannolle. Toisaalta taas taloudellisten riskien tunnistaminen ja hallinta auttavat yrittäjää jaksamaan, Saari muistuttaa.
– Suunnitelmissamme on konseptoida palvelu, jolla vastattaisiin yrittäjien toiveisiin työhyvinvoinnin mittaamisesta ja seurannasta sekä työterveyshuollon aktiivisesta kumppanuudesta. Lisäksi pyrimme kehittämään varhaisen välittämisen toimintatapaa edelleen ja pohdimme keinoja siihen, miten yrittäjien mahdollisiin jaksamisongelmiin voitaisiin puuttua mahdollisimman oikea-aikaisesti, Saari kertoo.

Lähde: Mela 11.3.2015