Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tavoitteena on rakentaa uusiutuvaa Suomea – uusiutumiskykyistä, taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää ruokajärjestelmää ja luonnonvarataloutta sekä innovatiivista paikkatietojärjestelmää.

Linkki MMM:n virkakunnan esitykseen kokonaisuudessaan https://mmm.fi/mmmvirkanakemys2023

Esitys on hyvin laaja, mutta elinkeinokalataloutta koskeva osuus on lyhyt ja yleisellä tasolla:

2.1.2 Kaksinkertaistetaan kotimaisen kalan käyttö ja moninkertaistetaan kalatuotteiden viennin arvo

Kalataloudessa tavoitteeksi on asetettu koko arvoketjun arvon nousu vajaasta miljardista noin 1,7 miljardiin euroon vuoteen 2035 mennessä ja kasvu perustuisi kotimaisen kalan käytön lisäämiseen. Kotimaisen kalan osuus kokonaiskulutuksesta on vain 28 prosenttia ja kalan kauppatase noin 350 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Kotimaista kalanviljelyä on mahdollista lisätä merkittävästi vaarantamatta vesien hoidon tavoitteiden saavuttamista. Tämä edellyttää uusien teknologisten ratkaisujen ja toimintamallien kehittämistä ja soveltamista käytäntöön. Kotimaiset kaupalliset kalakannat ovat pääosin hyvässä kunnossa ja monia kalakantoja voidaan hyödyntää kestävästi nykyistä enemmän. Silakan ja muiden vajaasti hyödynnettyjen kalalajien elintarvikekäytön lisäämisessä on suuri potentiaali. Silakka- ja kilohailisaaliiden määrät ovat samaa suuruusluokkaa kuin broilerin tai naudanlihan tuotannot, mutta saaliista vain noin neljä prosenttia käytetään kotimaan elintarvikemarkkinoilla.

Painopisteinä kehitystyössä ovat jalostusasteen nostaminen, energiasiirtymä pois fossiilisista polttoaineista, uusien kalastajien alalle tulon helpottaminen, vesiviljelyn kestävän kasvun kannustimet sekä yritys- ja viranomaistoimintojen digitalisointi ja automatisointi. Rahoitusta kohdennettaisiin erityisesti kalatalouden vihreän siirtymän ja uusien kalastajien aloittamisen tukemiseen, joiden tukeminen on rajoitettua EMKVR-ohjelmasta.

Kalataloutta koskevana asiana esitetään myös Luonnonvaraviraston perustamista:

Perustettavaan Luonnonvaravirastoon kootaan MMM:n hallinnonalan luonnonvara-asioiden viranomais- ja asiantuntijatehtävät. Luonnonvaravirasto vastaa toimintaympäristön kasvaviin haasteisiin, vahvistaa huoltovarmuutta ja vauhdittaa vihreää siirtymää. Tehtävien yhdistäminen selkeyttää ja keventää hallinnon rakennetta sekä turvaa yhtenäisen valtakunnallisen luonnonvara- ja ympäristötehtävien hallinnoinnin ja alueellisen läsnäolon elinkeinojen edistämiseksi. Uusi virasto tehostaa luonnonvara-asioiden hoitoa ja toimialan kansainvälisten sitoumusten toteuttamista, ja vähentää näin tulevia paineita hallinnon voimavarojen lisäämiseen. 

Uusi virasto aloittaa toimintansa vuonna 2026. Viraston toimiala käsittää:

  • Suomen metsäkeskuksen kaikki tehtävät.
  • ELY-keskusten luonnonvaratehtävät, jotka käsittävät kalataloustehtävät, vesi-taloustehtävät, ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja maankäyttösektorin ilmastotoimien koordinaatiotehtävät sekä vieraslajiriskien hallinnan koordinaatiotehtävät ja edistämisen.
  • Erikseen selvitettävät tehtävät esimerkiksi Luonnonvarakeskuksesta, Riistakeskuksesta ja Ruokavirastosta.

Lähde: MMM 28.3.2023 ja SAKL