Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala kattaa maa- ja puutarhatalouden, maaseudun kehittämisen, metsätalouden, eläinlääkintähuollon, elintarvikkeiden valvonnan ja kalatalouden. Ministeriö hoitaa myös riista- ja porotaloutta, vesivarojen käyttöä ja maanmittausta. Näistä maataloutta, maaseudun kehittämistä ja kalataloutta tuetaan kansallisten ja EU:n yhteisten maatalous- ja kalastuspolitiikan tavoitteiden mukaisesti sekä EU:n rahoituksella että kansallisin varoin.

Maa- ja metsätalousministeriö ehdottaa hallinnonalalle määrärahoja vuodelle 2013 yhteensä 2 705 miljoonaa euroa. Vähennystä on 3 miljoonaa euroa vuoden 2012 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Hallitusohjelman perusteella kevään 2011 kehykseen verrattuna on otettu huomioon säästönä 98,8 miljoonaa euroa, missä lisäystä vuoden 2012 varsinaiseen talousarvioon on 10,7 milj. euroa. Säästön lisäys kohdistuu lähinnä maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen.

Hallinnonalan henkilöstökiintiö vuonna 2013 on 5 103 henkilötyövuotta, missä aiemmin päätettyjen tuottavuustoimien henkilöstöä vähentävä vaikutus on 62 henkilötyövuotta. Lisäksi hallinnonalan tehtäviä hoitaa valtion aluehallinnossa noin 1 000 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö. Niitä vastaavat määrärahat ovat työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön pääluokissa.

Kala-, riista- ja porotalous -politiikkasektorin määrärahat lisääntyvät 1,5 miljoonaa euroa vuoden 2012 varsinaiseen talousarvioon verrattuna, mikä johtuu lähinnä riistatalouden kehittämisestä (vastaavasti riistanhoitomaksutulot nousevat 0,9 miljoonalla eurolla).

Elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua koskevat määrärahat eivät muutu olennaisesti.

Lähde: MMM-tiedote 8.8.2012