Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt vesilain mukaisen luvan Venäjän ja Saksan välille sijoitettaville Nord Stream 2 -maakaasuputkille Suomen talousvyöhykkeellä. Luvansaaja on aiemmin saanut valtioneuvoston suostumuksen hyödyntää talousvyöhykettä.

Nord Stream 2 -hankkeessa asennetaan merenpohjaan kaksi maakaasuputkea Venäjän Narvanlahdelta Saksaan Lubiminin alueelle. Putkilinjojen kokonaispituus Itämerellä on noin 1 200 kilometriä ja osuus Suomen talousvyöhykkeellä 374 kilometriä. Maakaasuputkien linjaus kulkee olemassa olevien Nord Stream -putkilinjojen läheisyydessä.

Hanke sisältää kahden maakaasuputken laskemisen meren pohjaan, putkien käytön sekä käytönaikaiset huoltotyöt Suomen merialueella. Putket sijoitetaan ennalta määriteltyyn, 20 metriä leveään asennuskäytävään. Asennuskäytävillä olevat sodanaikaiset ammukset, joita on noin 87, raivataan ennen muiden töiden aloittamista. Putkien tueksi merenpohjaan rakennetaan kivipenkereitä useisiin kohtiin. Merenpohjassa olevat muut kohteet, kuten muinaismuistot, kaapelit ja putket, suojataan tai kierretään. Maakaasuputkien suunniteltu käyttöikä on 50 vuotta.

Ympäristövaikutukset pyritään pitämään mahdollisimman pieninä

Maakaasuputkien asennusta valmistelevat työt on suunniteltu aloitettavaksi keväällä 2018, ja putket otettavaksi käyttöön vuoden 2019 lopulla. Työt aiheuttavat muun muassa veden samentumista, melua ja painevaikutuksia. Merkittävimmät ympäristöhaitat tulevat lähistöllä oleville eläimille, kuten hylkeille, kaloille ja linnuille, kun ammuksia raivataan. Luvassa annetuilla lupamääräyksillä minimoidaan hankkeesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Niitä vähennetään töiden ajoituksella, karkoittimilla ja kuplaverholla. Asennuslaivan ympärille muodostetaan suoja-alue asennustyön ajaksi, ja se haittaa lyhytaikaisesti myös laivaliikennettä ja kalastusta.

Luvansaaja on sopinut korvaavansa edunmenetyksiä, joita asennustyöt aiheuttavat kaupallisille kalastajille. Maksettavaksi on määrätty vuotuinen 33 500 euron kalatalousmaksu, joka on käytettävä maakaasuputkien rakentamisesta ja käytöstä johtuvien kalataloudellisten haittojen vähentämiseen. Kalatalousmaksu tarkistetaan viiden vuoden välein.

Luvanmukaiset työt voidaan aloittaa ennen sen lainvoimaiseksi tuloa, sillä luvansaajalle on myönnetty siihen oikeuttava valmistelulupa. Luvansaaja määrätään myös maksamaan 70 miljoonan euron vakuus, jolla voidaan korvata ne vahingot, haitat ja kustannukset, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan määräysten muuttaminen voi aiheuttaa.

Päätös kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Lähde: AVI 12.4.2018