Suo­meen syn­tyi vuo­den­vaih­tees­sa uu­si tut­ki­mus­lai­tos, Luon­non­va­ra­kes­kus Lu­ke. Sii­hen fuu­sioi­tiin maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riön alai­set Maa- ja elin­tar­vi­ke­ta­lou­den tut­ki­mus­kes­kus MTT, Met­sän­tut­ki­mus­lai­tos Met­la, Riis­ta- ja ka­la­ta­lou­den tut­ki­mus­lai­tos Rktl se­kä Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riön tie­to­pal­ve­lu­kes­kus Ti­ken ti­las­to­teh­tä­vät.

Lu­ke on nyt Suo­men toi­sek­si suu­rin tut­ki­mus­lai­tos Tek­no­lo­gian tut­ki­mus­kes­kus VTT:n jäl­keen.

”Lu­ke ko­koaa uu­siu­tu­vien luon­non­va­ro­jen tut­ki­muk­sen sa­man ka­ton al­le”, sa­noo tut­ki­mus­joh­ta­ja Mikko Peltonen maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riös­tä. ”Näin pys­ty­tään asian­tun­ti­ja­tie­toa tuot­ta­mal­la pal­ve­le­maan yh­teis­kun­taa ny­kyis­tä pa­rem­min.”

Pel­to­sen mu­kaan pää­tök­sen­teon tuek­si on kai­vat­tu eten­kin ta­lous- ja yh­teis­kun­ta­tie­teel­lis­tä tut­ki­mus­ta, jo­ka liit­tyy luon­non­va­ro­jen käyt­töön.

LU­KES­SA tut­ki­mus­ta ei teh­dä tut­ki­muk­sen vuok­si, vaan tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta rää­tä­löi­dään asiak­kaan tar­pei­siin myös mark­ki­naeh­toi­ses­ti.

”Nyt on ha­lut­tu vah­vis­taa eri­tyi­ses­ti si­tä, et­tä lai­tos rea­goi­si en­tis­tä pa­rem­min tie­don lop­pu­käyt­tä­jän tar­pei­siin”, Pel­to­nen sa­noo.

”A­siak­kai­ta” ja ”lop­pu­käyt­tä­jiä” ovat Pel­to­sen mu­kaan niin pää­tök­sen­te­ki­jät, hal­lin­to, yri­tyk­set, yk­sit­täi­set kan­sa­lai­set ja kan­sa­lais­ten omat yh­dis­tyk­set. ”Maan­vil­je­li­jät, luon­non­käyt­tä­jät, met­säs­tä­jät, ka­las­ta­jat, am­mat­ti­ka­las­ta­jat. . . kaik­ki, joil­le uu­siu­tu­vien luon­non­va­ro­jen käyt­tö on tär­keää.”

HAAS­TEE­NA on myös ra­ha, sil­lä edes­sä ovat ra­jut leik­kauk­set. Ne joh­ta­vat toi­mi­pis­tei­den ja tut­ki­mus­ase­mien kar­si­mi­seen se­kä hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­siin. Pel­to­sen mu­kaan sääs­töt ja leik­kauk­set ei­vät joh­du fuu­sios­ta vaan ne oli­si­vat tul­leet jo­ka ta­pauk­ses­sa.

SUU­RIM­MAT sääs­töt py­ri­tään Pel­to­sen mu­kaan saa­maan kiin­teis­tä ra­ken­teis­ta, mut­ta myös yt-neu­vot­te­lui­ta on odo­tet­ta­vis­sa. Hen­ki­lös­tön mää­rä pie­ne­nee ny­kyi­ses­tä 1 700 noin 1 400 muu­ta­man vuo­den ku­lues­sa.

Tut­ki­mus­kes­kuk­sen pi­tää jat­kos­sa hank­kia ny­kyis­tä enem­män ra­hoi­tus­ta val­tion bud­je­tin ul­ko­puo­lel­ta.

”Sik­si on tär­keää, et­tä or­ga­ni­saa­tio on riit­tä­vän iso pys­tyäk­seen kil­pai­le­maan kan­sain­vä­li­sil­lä ra­hoi­tus­mark­ki­noil­la.”

Lu­ken pää­joh­ta­ja­na aloit­ti fi­lo­so­fian toh­to­ri, pro­ses­so­ri Mari Walls, jo­ka siir­tyi teh­tä­vään Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen me­ri­kes­kuk­sen joh­ta­jan pai­kal­ta.

Lähde: HS 4.1.2014