Stadsfullmäktige bestämde att småskaligt kustfiske ska tillåtas i Lovisaviken, men stadsstyrelsen drog tillbaka beslutet. Enligt fiskeriområdets verksamhetsledare skulle man inte ha behövt göra det.

Reglerna för nätfiske i Lovisaviken har diskuterats i flera år. Redan 2017 gjorde Kari Hagfors (Centern) en fullmäktigemotion om att staden borde göra upp fiskeregler för Lovisaviken norr om Svartholm som inte skulle tillåta yrkesfiskare att använda större eller längre nät än fritidsfiskare.

Saken behandlades i olika instanser och tidigare i mars fick motionen äntligen ett svar. Stadsfullmäktige beslöt att ”man för Lovisaviken utarbetar regler för fiskeri, vilka möjliggör ett småskaligt kustfiskeri”. Vad exakt det betyder i praktiken ska bestämmas senare.

Landsbygdsnämnden vill förbjuda kommersiellt fiske i Lovisaviken från 2024 – i bakgrunden spökar tvist om fiskenät

Här kan du läsa mer om varför fiskereglerna är på tapeten.

Saken var ändå inte slutbehandlad, för på stadsstyrelsens senaste möte konstaterade man att fullmäktiges beslut inte går att fastställa eller verkställa:

”NTM-centralen har med sitt beslut fastställt Lovisa skärgårds fiskeriområdes användnings- och skötselplan och den har således fått laga kraft. Planen är bindande.”

Stadsstyrelsens ordförande Arja Isotalo (SDP) säger att en fullmäktigeledamot informerat styrelsen om att fullmäktigebeslutet inte kan verkställas eftersom det går emot vad som står i nyttjande- och vårdplanen för Lovisa skärgårds fiskeriområde.

– Vi har inte varit skarpa nog. NTM-centralen har fattat ett beslut som fått laga kraft och då måste vi följa det, säger Isotalo.

Enligt Gabi Lindholm som är verksamhetsledare för Lovisa skärgårds fiskeriområde så stämmer det inte att stadsfullmäktige inte skulle ha haft rätt att besluta som man gjorde. Stadsstyrelsens politiker tycks ha uppfattat saken fel.

– Nyttjandevårdplanen möjliggör småskaligt kustfiske. Det som står i planen är att Lovisaviken inte är väl lämpad för kommersiellt fiske. Det är en term som kommer från lagen om fiske och den innebär att NTM-centralen inte har rätt att gå över vattenägarens huvud och ge tillstånd till en kommersiell fiskare, säger Lindholm.

Det är ändå fritt fram för Lovisa stad som vattenägare att göra upp regler för småskaligt fiske och att bevilja fisketillstånd både för fritidsfiske och kommersiellt fiske så länge fisketrycket inte blir för stort.

– Jag förstår att det här är väldigt lätt att förstå fel. Vi som fiskeriområde har jobbat med det här ända sedan 2019. Det här var en av de sakerna jag var rädd för att ska missförstås, säger Lindholm och hänvisar till formuleringen om att området inte är väl lämpat för yrkesfiske.

Det är lätt att tänka sig att formuleringen betyder att man inte borde tillåta yrkesfiske alls, men enligt Lindholm är det alltså inte så.

Just nu finns det två yrkesfiskare som har lov att lägga ut nät i Lovisaviken.

Vill tillåta fiske om hösten och vintern

Lindholm vill inte uttala sig om hur hon tycker staden skött frågan om att förnya fiskereglerna. Saken har behandlats i många omgångar i landsbygdsnämnden och några gånger i både styrelsen och fullmäktige. Förslagen som kommit upp under processen har legat på skalan mellan att helt förbjuda nätfiske i norra delen av Lovisaviken till att tillåta småskaligt kustfiske för både yrkes- och fritidsfiskare.

– Det är väldigt komplicerat att förstå den här nyttjandevårdplanen om man inte jobbar med fiskerilagstiftning dagligen. Vi skulle gärna ställa upp och diskutera med tjänstemän och politiker, säger Lindholm.

I samband med att behovet av nya fiskeregler diskuterats så har det ofta tagits fram att fiskbestånden i Lovisaviken behöver skyddas.

– Lovisa skärgårds fiskeriområde har på sin stämma i fjol tagit beslut om att ansöka om fiskeförbud i Lovisaviken på våren och på försommaren just för att gös, abborre och gädda skulle få leka och föröka sig ifred. Vi har ännu inte fått NTM-centralens beslut, säger Lindholm.

Förutom att ett fiskeförbud på vår och sommar skulle låta fiskarna föröka sig i lugn och ro så skulle man då också undvika konflikter mellan båtfolket och fiskare om nät dragna över den ställvis smala Lovisaviken.

– Enligt min åsikt är det en bra fiskeplats på hösten och vintern. Jag hoppas det här får en snabb lösning så att småskaligt kustfiske skulle vara möjligt också på Lovisa stads vatten, säger Lindholm.

Hur snabb lösningen blir återstår att se. Enligt stadsstyrelsens ordförande Arja Isotalo ska saken förmodligen behandlas på nytt i fullmäktige men hon tror inte man behöver starta hela den politiska processen från början.

Källa: Yle Östnyland 31.3.2023