Tor­nion­jo­keen nou­si ke­sän ai­ka­na joen mit­taus­his­to­rian suu­rin mää­rä lo­hia. Kat­ti­la­kos­ken kai­ku­luo­tai­met ha­vait­si­vat yh­teen­sä 100 417 nou­su­loh­ta tou­ko­kuun lo­pus­ta. Mää­rä on kak­sin­ker­tai­nen vii­me vuo­teen näh­den.

”Vaik­ka kai­ku­luo­taus­ta on teh­ty vain kuu­si vuot­ta, tä­mä saat­taa ol­la joen saa­lis­ti­las­to­jen pe­rus­teel­la en­nä­tyk­sel­li­nen jo­pa sa­taan vuo­teen”, ar­vioi tut­ki­ja Atso Romakkaniemi Riis­ta- ja ka­la­ta­lou­den tut­ki­mus­lai­tok­sel­ta. Ti­las­to­jen mu­kaan nou­su­lo­his­ta pyy­de­tään joes­sa va­jaa nel­jän­nes.

Mit­taus­his­to­rian en­nä­tys me­ni rik­ki jo hei­nä­kuun alus­sa yli 70 000 nou­su­lo­hel­la.

Ro­mak­ka­nie­men mu­kaan jo sil­loin us­kot­tiin 100 000 nou­su­lo­hen en­nä­tyk­seen.

Hy­vää tu­los­ta se­lit­tää leu­to tal­vi, jo­ka ai­kais­ti ku­tu­vael­lus­ta. Mo­ni lo­hi nou­si jo­keen en­nen kuin me­ren ran­nik­ko­ka­las­tus­kau­si edes al­koi.

”Myös vii­leä ke­sä­kuu oli otol­li­nen lo­hen nou­sul­le. Ko­vien hel­tei­den ja läm­pi­män ve­den ai­kaan ha­vait­tiin joi­ta­kin sa­to­ja lo­hi­kuo­le­mia. Elo­kuun vii­leät säät on­nek­si hel­pot­ti­vat ti­lan­net­ta.”

Kai­ku­luo­tain­ai­neis­tois­ta teh­dään syk­syl­lä nou­su­lo­hien tar­kis­tus­las­ken­ta. Nou­su­lo­hien lo­pul­li­nen lu­ku­mää­rä voi muut­tua enää vain pa­ril­la­tu­han­nel­la. Nou­su­lo­hien to­del­li­nen mää­rä on sil­ti vie­lä isom­pi, kos­ka jo­pa vii­den­nes me­res­tä jo­keen nou­se­vis­ta lo­his­ta jää luo­taus­pai­kan ala­puo­li­sel­le jo­kio­suu­del­le, Ro­mak­ka­nie­mi sa­noo.

Nou­su­lo­hi­mää­rät py­sy­ne­vät va­kai­na lä­hi­vuo­si­na, kos­ka ha­vai­tut lo­het ovat eri-ikäi­siä.

”E­ri-ikäis­ten lo­hien run­saus var­mis­taa ka­la­kan­nan jat­ku­vuut­ta ja tuot­taa jäl­ki­pol­via tu­le­vil­le vuo­sil­le. Tä­nä ke­sä­nä lo­het ovat ol­leet eri­tyi­sen iso­ja, kes­ki­pai­nol­taan lä­hes kah­dek­saa ki­loa.”

Kes­ki­mää­rin lo­het nou­se­vat jo­keen ku­te­maan vie­tet­tyään en­sin me­res­sä noin kak­si vuot­ta.

Lähde: HS 30.8.2014