EU:n yhteisen kalastuspolitiikan mukaan saadun saaliin purkamisvelvoite kaupallisessa kalastuksessa koskee myös lohta, joten saatu lohisaalis tulee ottaa kalastusalukselle ja purkaa maihin. Komission asetuksilla on annettu tieteellisen näytön ja korkean eloonjäämisasteen perusteella poikkeukset, joiden nojalla rysillä pyydettyjä lohia on voitu vapauttaa vuoden 2020 loppuun asti.

Komissio on valmistellut vuosia 2021-2023 koskevaa lohen rysäkalastuksen uutta poikkeusta EU:n Itämeren jäsenvaltioiden yhteistyöelimen BALTFISHin vuosi sitten antaman suosituksen pohjalta. Valitettavasti kyseisen komission asetuksen antaminen on lykkääntynyt useaan kertaan, viimeksi toukokuun lopulla. Tässä tilanteessa on tarpeen selkiyttää kaupallisten kalastajien kannalta epäselvää tilannetta.

Koska purkamisvelvoitteesta poikkeamisen mahdollistavaa komission asetusta ei ole annettu, lohien vapauttaminen merialueen rysäkalastuksessa ei ole tällä hetkellä sallittua. Kaupallisten kalastajien on siten varmistettava muilla tavoin, etteivät he ylitä lohen toimijakohtaisia kalastuskiintiöitään tai Pohjanlahdella kalastuskauden alussa sallittua 25 prosentin osuutta lohen toimijakohtaisista kalastuskiintiöistään. Tämä voi tapahtua esimerkiksi tihentämällä koentakertoja, kun toimijakohtainen lohikiintiö tai osuus siitä on täyttymässä. Purkamisvelvoitteeseen liittyvän pysyvän poikkeuksen perusteella hylkeen tai merimetson vahingoittamat lohet voidaan kuitenkin aina vapauttaa tai palauttaa takaisin mereen.

Ennakkotietoa mahdollisista muutoksista

Maa- ja metsätalousministeriön tietojen mukaan komissio on antamassa lähiaikoina uuden komission asetuksen, joka mahdollistaisi lohien vapautuksen rysäkalastuksessa. Asetus tulisi voimaan takautuvasti vuoden 2021 alusta ja sen mukaan perinteisistä rysistä lohia saisi vapauttaa kuten aiemminkin. Keskeisin muutos tulisi olemaan se, että vapautettaessa lohia ponttonirysissä edellytettäisiin solmuttomasta hapaasta tehdyn koentapussin käyttöä. Tämä perustuu ruotsalaisten tutkijoiden keräämiin tietoihin, joiden mukaan lohet säilyvät paremmin elossa, jos ne vapautetaan käyttämällä koentapussia, jossa lohet pysyvät vedessä pitempään ja altistuvat ilmalle mahdollisimman lyhyen aikaa. Lisäksi vapautettujen lohien määrä voisi olla enintään 8 prosenttia jäsenvaltion kalastuskiintiöstä.

Suomi on pyrkinyt minimoimaan lohen kalastuksen säätelyllä lohien vapauttamisen kalojen tarpeettoman käsittelyn ja vahingoittumisen välttämiseksi. Käytännössä Suomessa on vapautettu vain vähän lohia alamittaisina ja hylkeen tai merimetson vahingoittamina sekä kaupallisten kalastajien kiintiöiden tai niiden osuuksien täytyttyä. Suomi ehdotti BALTFISH-suositukseen edellä mainittua 8 prosenttia enimmäismäärää koskevaa velvoitetta, sillä se tukisi Suomen johdonmukaista linjaa lohien vapauttamisen minimoimiseksi. Suomi tukee myös kaikkia tutkimukseen perustuvia toimia vapautettavien kalojen vahingoittumisen minimoimiseksi. Luonnonvarakeskus tekee parhaillaan niitä koskevia tutkimuksia.

Tässä vaiheessa niiden kaupallisten kalastajien, jotka haluavat hyödyntää mahdollisesti lyhyellä varoitusajalla voimaan tulevaa vapauttamismahdollisuutta ponttonirysien osalta, kannattaa perehtyä muiden kalastajien kokemuksiin koentapussin käytöstä ja varautua niiden käyttöönottoon.

Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa tarkemmin sovellettavista säännöksistä, heti kun komission asetuksesta ja sen voimaantulosta on tarkempaa tietoa.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:

Kalatalousneuvos Risto Lampinen, p. 0295 162 458, risto.lampinen(at)mmm.fi

Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, p. 0295 162 494, orian.bondestam(at)mmm.fi

Lähde: MMM tiedote 9.6.2021