Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi lohenkalastuksen rajoituksista Pohjanlahdella. Asetusmuutos on lähinnä tekninen ja johtuu uuden kalastuslain kaupallisen kalastajan määritelmästä ja uudesta luokittelusta. Aikasäätelyyn ei tule muutoksia.

Lähde: MMM 12.4.2016