Eduskunnan suuri valiokunta antoi tänään lausumansa ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi koskien Itämeren lohikannan hoitosuunnitelmaa.

Kuultavana oli ministeri Jari Koskinen.

Hyväksyttiin seuraava lausuma (SuVX 104/2012 vp):

Suuri valiokunta yhtyy erikoisvaliokuntien lausunnoissa olevin huomautuksin valtioneuvoston kantaan asetusehdotuksen tavoitteiden oikeasuuntaisuudesta.

Valiokunta edellyttää, että valtioneuvosto täydentää alustavaa kantaansa siten, että siinä otetaan huomioon erikoisvaliokuntien lausunnoista ilmenevät kysymykset ja tarkistusehdotukset tai esittää suurelle valiokunnalle riittävät perustelut erikoisvaliokuntien lausunnoista mahdollisesti poikkeaviin Suomen kansallisen kannan kirjauksiin.

Valiokunta odottaa, että valtioneuvoston tarkennettu kanta perustuu kaikkien asianosaisten yksimieliseen näkemykseen siitä, että luonnonvaraisten lohikalakantojen tilan parantaminen edellyttää ponnekkaita toimia, jotka tulee kohdistaa taakanjaon periaatteita noudattaen oikeudenmukaisesti kaikkiin kalastuksen toimijoihin koko lohen vaellussyklin osalta mm. ammattikalastuksen taloudelliset toimintaedellytykset turvaten.

Valiokunta muistuttaa Ahvenanmaan itsehallintolain 59 a §:n säännöksestä Ahvenanmaan maakunnan ja valtakunnan kantojen yhteensovittamisesta jaetun toimivallan asioissa.

Valiokunta kiirehtii kestävän kansallisen, sekä Tornionjoen osalta Ruotsin kanssa yhteisen, näkemyksen löytämistä lohipolitiikasta.

Lähde: Eduskunta 13.6.2012