Suomessa toisarvoisena pidettyä kalaa halutaan Kiinassa. Tehopyynti vähentäisi Itämerestä fosforia.

Kok­ko­la. Ka­laa vä­lit­tä­väs­sä kok­ko­la­lai­ses­sa Trio-Tra­ding Ab:ssä on huis­ke, kun nor­ja­lais­ta loh­ta ja suo­ma­lais­ta kir­jo­loh­ta fi­leoi­daan jy­väs­ky­lä­läi­seen mar­ket­tiin.

Suo­men syö­dyin ka­la on Nor­jan lo­hi, jo­ta tuo­tiin maa­han vii­me vuon­na 29 mil­joo­naa ki­loa.

”Si­tä me­ni yk­sin mei­dän Kok­ko­lan yk­si­kön kaut­ta fi­lee­nä kak­si mil­joo­naa ki­loa”, ker­too toi­mi­tus­joh­ta­ja Vil­le Sam­mal­lah­ti.

Fi­leen leik­kuus­ta jää yli lo­hen pää, ruo­to se­kä vat­sa­ras­vat, yh­teen­sä noin 200 000 ki­loa vuo­des­sa. Nii­tä ei toi­mi­te­ta Jy­väs­ky­län mar­ket­tiin.

”Jos pa­pe­ri­so­das­ta sel­vi­tään, ne vie­dään pian Kii­naan”, Sam­mal­lah­ti sa­noo.

”Jon­kin ver­ran vat­sa­ras­vo­ja on vie­ty Bal­tian mai­hin, jois­sa si­tä sa­vus­te­taan”, hän li­sää.

”Ka­lan pää on suur­ta herk­kua Kii­nas­sa. Si­tä tar­jot­tiin siel­lä mi­nul­le­kin”, ker­too Kii­nan Da­lia­nin ka­la­mes­suil­le vii­me vii­kol­la osal­lis­tu­nut yh­tiön hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Mats Storb­jörk.

Nor­jal­la, Tans­kal­la ja Ka­na­dal­la on jo ka­lan vien­ti­val­tuu­det Kii­naan.

”Tar­vit­sem­me vie­lä to­dis­tuk­sen sii­tä, et­tä tääl­lä kä­si­tel­lään ka­laa kii­na­lais­ten elin­tar­vi­ke­nor­mien mu­kai­ses­ti”, Sam­mal­lah­ti ker­too.

Yh­tiön suun­ni­tel­mis­sa on vie­dä Kii­naan ka­lan­päi­den li­säk­si kont­ti­kau­pal­la suo­ma­lais­ta tois­ar­vois­ta ka­laa, ku­ten sär­kiä ja lah­naa.

Kii­nan mark­ki­noil­la on Storb­jör­kin mu­kaan he­rän­nyt kiin­nos­tus Suo­mes­sa ali­ar­vos­tet­tui­hin ka­loi­hin, joi­den pyyn­ti oli­si tär­keää niin sa­no­tun ros­ka­ka­la­on­gel­man hoi­ta­mi­sek­si.

Lah­nat ja sär­jet kuor­mit­ta­vat var­sin­kin pie­niä, ma­ta­lia jär­viä ja es­tä­vät ar­vo­ka­lo­jen kas­vun. Li­säk­si ne re­he­vöit­tä­vät ja sa­men­ta­vat ve­siä.

Suo­mes­sa hoi­to­ka­las­te­taan 50–100 si­sä­jär­veä, jois­ta saa­daan noin 600 ton­nia sär­kiä ja lah­naa.

Me­ri­alueel­la saa­lis vaih­te­lee vuo­sit­tain 500-1 800 ton­nin vä­lil­lä. Pyyn­ti teh­dään val­tion va­roil­la.

Hoi­to­ka­las­tuk­ses­sa saa­dut sär­jet on syö­tet­ty min­keil­le tai hau­dat­tu maa­han, ku­ten So­dan­ky­läs­sä Lo­kan al­taal­la.

”Jon­kin ver­ran sär­keä pur­ki­te­taan. Esi­mer­kik­si Nur­mek­sen Ka­la pur­kit­ti vii­me vuon­na 20 ton­nia Lah­den Ve­si­jär­vel­tä pyy­det­tyä sär­keä”, ker­too jär­jes­tö­joh­ta­ja Ris­to Ve­sa Ka­la­ta­lou­den Kes­kus­lii­tos­ta.

”Vä­hem­piar­voi­sen ka­lan pyyn­ti käy jo­pa kan­nat­ta­vak­si, jos kii­na­lai­set mak­sa­vat sii­tä kun­non hin­nan. Ta­voit­tee­na on vie­dä vä­hin­tään mil­joo­na ki­loa sär­kiä ja lah­naa pa­kas­te­kon­teis­sa Kii­naan”, Trio-Tra­din­gin toi­mi­tus­joh­ta­ja Sam­mal­lah­ti sa­noo.

Yri­tyk­sen ka­la­tuot­teis­ta me­nee jo nyt noin 40 pro­sent­tia Suo­men mark­ki­noi­den ul­ko­puo­lel­le. Suu­rim­pia vien­ti­mai­ta ovat Nor­ja, Ruot­si ja Tans­ka se­kä Puo­la.

Ka­lan ku­lu­tus kas­vaa Kii­nas­sa.

”Mes­suil­la ar­vioi­tiin, et­tä vuon­na 2015 kii­na­lai­nen syö kes­ki­mää­rin 28 ki­loa ka­laa vuo­des­sa, kun vie­lä pa­ri vuot­ta sit­ten vas­taa­va mää­rä oli 19,5 ki­loa”, Storb­jörk ker­too.

”En­sim­mäi­nen ka­lan näy­te­pyyn­tö tu­li ei­len Kii­nas­ta”, Sam­mal­lah­ti sa­noo.

Suo­mes­sa ka­lan ku­lu­tus oli vii­me vuon­na 16 ki­loa per hen­ki­lö, jos­ta ko­ti­mais­ta ka­laa 4,5 ki­loa.

Lähde: HS 23.11.2012