Luonnonvarakeskus (Luke) havaitsi syksyn 2015 koekalastuksissa Tornionjoella ennätyksellisen paljon lohen kesänvanhoja jokipoikasia. Myös merivaellukselle lähti suuri määrä vaelluspoikasia. Simojoella poikasmäärät pienenivät edellisvuodesta. Kesänvanhojen lohenpoikasten tiheyksien odotettiin olevan ennätyksellisiä molemmissa joissa johtuen vuoden 2014 runsaasta kutuvaelluksesta.

Tornionjoen suomenpuoleisilla koekalastusalueilla lohen kesänvanhoja poikasia oli lähes 40 poikasta aarilla. Poikasten määrä nousi kolmanneksen viime vuodesta ja oli yli kaksinkertainen 2000-luvun keskitiheyteen verrattuna. Lisäksi lohen kesänvanhoja poikasia löydettiin sellaisilta alueilta vesistön latvoilla ja sivujoissa, missä lohien lisääntymistä ei ole aiemmin havaittu. Nämä poikaset ovat syntyneet vuonna 2014 jokeen nousseiden lohien kudusta. Tornionjoen nousulohimäärä oli vuonna 2014 seurantahistorian korkein, yli satatuhatta lohta.

Simojoella lohen kesänvanhoja poikasia oli 21 poikasta aarilla. Tiheys puolittui edellisvuodesta ja oli vuosituhannen keskitasoa. Aiempiin vuosiin verrattuna noin kolmanneksen suurempi kutevien lohien määrä ei siis Simojoella näkynyt poikastuotossa. Simojoella poikastiheyksissä on ollut huomattavaa vuosittaista vaihtelua ilman selkeää syytä. On arvioitu, että esimerkiksi voimakkaiden virtaamanvaihteluiden vuoksi osa kudussa lasketusta mädistä ja siitä kuoriutuvista pienpoikasista voivat joinakin vuosina joutua kuiville tai jäätyä.

Tornionjoesta merelle lähes kaksi miljoonaa lohenpoikasta

Vaelluspoikasten koepyynnin perusteella Tornionjoesta lähti keväällä 2015 mereen alustavan arvion mukaan lähes kaksi miljoonaa lohen vaelluspoikasta. Vaellus oli yksi runsaimmista 1980-luvulta lähtien tehtyjen seurantojen aikana. 

Simojoelta merelle lähti alustavan arvion mukaan keväällä 2015 noin 20 000 vaelluspoikasta. Voimakas kevättulva vaikeutti koepyyntiä alkuvaiheessa, joten todellinen määrä lienee tätä arviota suurempi. Simojoella vaelluspoikasmääriä on seurattu vuodesta 1977, ja enimmillään joesta on arvioitu lähteneen merelle noin 60 000 lohen luonnonpoikasta. 

Luke seuraa Tornion- ja Simojoen lohikantojen tilaa vuosittain toteuttavilla seurannoilla. Jokipoikasmääriä arvioidaan sähkökalastuksin ja merivaellukselle lähtevien vaelluspoikasten määriä tutkimusrysäpyynnein.

Lähde: Luke 5.10.2015