https://www.sttinfo.fi/data/images/00864/c6d3594f-cc63-4a6e-9175-32008a8537d6.jpg
 
Luonnonvarakeskus (Luke) havaitsi kesän 2015 seurannoissa Tornionjoessa lähes 60 000 ja Simojoessa lähes 3000 kudulle nousevaa lohta. Lohimäärät olivat selvästi pienempiä kuin lohennousun huippuvuonna 2014, mutta samansuuruisia kuin vuosina 2012–2013. Tornion- ja Simojoen lohikannat säilyvät vahvoina, mikäli viime kesänä nousseiden lohien lisääntyminen onnistuu hyvin.
Lohen kutuvaellus jokiin käynnistyi voimakkaana ja ensimmäisten viikkojen aikana havaittiin suurempia lohimääriä kuin kertaakaan aiemmin. Tornionjoella lohimäärät kuitenkin notkahtivat kesä-heinäkuun vaihteessa kahden viikon ajaksi, ja Simojoella lohennousu tasaantui. Loppukesän aikana lohihavaintoja kertyi tavanomaista tahtia.
Tornionjoella oli erityisen runsaasti (noin 12 000 yksilöä) 1–3 kilon painoisia, pääosin vain yhden vuoden meressä viettäneitä pikkulohia eli kosseja. Simojoella niitä havaittiin kohtalaisen runsaasti. Pienten, nuorten lohien runsaus kutuvaelluksessa ennakoi vähintään kohtalaisia lohikesiä myös lähitulevaisuudessa. 

Lohikuolemat saattavat heikentää lisääntymistä

Kudun onnistumiseen vaikuttavat jokiympäristön vuosittain vaihtelevat luonnonolosuhteet. Samasta emomäärästä syntyy vuodesta riippuen eri määrä poikasia. Runsaan poikastuotannon perusedellytys on kuitenkin riittävä kutulohien määrä. Poikasmäärät ovat pääsääntöisesti kasvaneet molemmissa joissa kutulohimäärien runsastuessa.
Kesällä ja syksyllä Tornionjoella havaittiin kuolleita nousulohia, joiden kuolinsyitä tutkii Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Lohikuolemien laajuudesta ei ole olemassa tutkimustietoa, mutta kalastajilta kertyneistä havainnoista päätellen tuhansia lohia lienee kuollut. Näin runsas kutulohien määrän väheneminen saattaa näkyä syksyn 2015 kudusta syntyvissä lohenpoikasmäärissä. Kuolemien taustalla oleva syy saattaa myös heikentää eloonjäävien lohien kuntoa ja siten vaikeuttaa niiden kutua. Luke auttaa Eviraa lohikuolemiin liittyvissä tutkimuksissa muun muassa keräämällä havaintoja oireilevista ja kuolleista lohista, suunnittelemalla näytteenottoa, sekä seuraamalla eri vuosien kudusta syntyviä poikasmääriä. Kuolleita lohia havaittiin Tornionjoella runsaasti jo vuonna 2014, mutta vuoden 2014 kutu tuotti runsaasti poikasia.
Luke seuraa kaikuluotaimilla Tornion- ja Simojokeen kudulle nousevien lohien määrää ja vaelluksen ajoittumista. Tornionjokeen nousee kutulohia enemmän kuin laskennoissa havaitaan, koska osa lohista jää 100 kilometriä jokisuulta ylävirtaan sijaitsevan kaikuluotauspaikan alapuoliselle jokiosuudelle.
Lisätietoja lohen poikasmääristä Luonnonvarakeskuksen verkkosivuilta:
 
 
Lähde: Luke 11.12.2015