Listeria monocytogenes -bakteeri voi aiheuttaa ihmisille elintarvikkeiden välityksellä tarttuvaa tautia, listerioosia. Merkittävimpinä tartuntalähteinä Suomessa pidetään tyhjiöpakattuja kylmäsavustettuja ja graavisuolattuja kalastustuotteita.

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan, Eviran sekä Zürichin ja Montrealin yliopistojen yhteisen tutkimushankkeen tarkoituksena oli kartoittaa listeriahallinnan toteutumista suomalaisissa kalalaitoksissa ja parantaa mahdollisuuksia estää tuotantoympäristön ja tuotteiden saastuminen L. monocytogeneksella. Hankkeessa arvioitiin, millaiset edellytykset kalalaitoksilla on hallita listeriaa ja kuinka torjuntatoimenpiteitä ja viranomaisvalvonnan vaikuttavuutta voitaisiin parantaa.

Monet L. monocytogenes -kannat pystyvät kasvamaan elintarvikkeissa esimerkiksi suolauksesta ja kylmäsäilytyksestä huolimatta. Tutkimushankkeessa todettiin useiden kantojen kasvavan hyvin myös happamissa, emäksisissä ja lämpimissä stressiolosuhteissa. Vastustuskykyä desinfektioaine bentsalkoniumkloridia kohtaan esiintyi kymmenesosalla tutkituista kannoista. Listeriatorjunnan onkin perustuttava useisiin samanaikaisiin saastumista ja bakteerikasvua estäviin tekijöihin. On tärkeää varmistaa hyvä tuotantohygienia sekä puhdistuskäytännöt, joissa kiinnitetään huomiota puhdistus- ja desinfiointiaineiden konsentraatioihin ja riittävän korkeisiin pesulämpötiloihin.

Riskiä listerian esiintymiselle tuotteissa saattavat lisätä mm. seuraavat seikat laitoksessa:

·        Laitteiden suuri lukumäärä; ongelmallisia saattavat olla etenkin siivutuslaite, nahanpoistolaite, päänpoisto- ja ruodotuskoneet.

·        Laitteille ei tehdä väli- ja tehopuhdistuksia.

·        Tuotantotilojen tehopesuja tehdään harvoin.

·        Työntekijät kulkevat työpäivän aikana matalamman hygienian tasolta korkeammalle.

·        Laitosvalvonnassa on todettu toistuvia epäkohtia keskeisillä toiminnan osa-alueilla, kuten puhtaanapidossa, tuotantohygieniassa ja kunnossapidossa, eikä havaituista epäkohdista seuraa valvonnan toimenpiteitä.

Listerian esiintyvyyttä kalatuotteissa ja -laitoksissa pystytään pienentämään toimenpiteitä tehostamalla

 Laitoksissa tehtävät toimenpiteet:

·        Välipuhdistuksia tehdään ainakin siivutus- ja nahanpoistolaitteelle. Välipuhdistus desinfektion kanssa on tehokkaampi kuin ilman desinfektiota. Välipuhdistus pelkällä vesihuuhtelulla ei välttämättä torju listeriaa lainkaan.

·        Ei vedellä roiskimista tuotannon aikana.

·        Kaikille tuotantolaitteille tehdään säännölliset tehopuhdistukset, joita varten laitteita puretaan normaalia enemmän.

·        Useita kertoja vuodessa suoritetaan tavallista perusteellisempi tehopesu tuotantotiloissa.

·        Työntekijöiden kulku matalammalta hygienia-alueelta korkeammalle estetään ajallisin tai rakenteellisin järjestelyin.

Viranomaisvalvonnan toimenpiteet:

·        Kiinnitetään huomiota edellä mainittuihin toimenpiteisiin ja tuotantolaitteiden puhtauden perusteelliseen valvontaan.

·        Tuotantolaitteissa esiintyvien epäkohtien korjaantumista valvotaan tehostetusti.

·        Epäkohdista vaaditaan aina toimenpiteitä ja niiden toteuttamista seurataan tehokkaasti.

·        Tarkastuskäyntejä kohdennetaan erityisesti laitoksiin, joissa on runsaasti tuotantolaitteita ja/tai laitteissa esiintyy usein epäkohtia.

Lisätietoja hankkeesta: Tohtorikoulutettava Mariella Aalto-Araneda (mariella.aalto[at]helsinki.fi)

Lähde: Evira 10.11.2017