SAKL antoi 13.8 lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esityksestä laiksi kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta.

Liitto otti kantaa maa- ja maatalousministeriön valmistelemaan luonnokseen ainoastaan yleisellä tasolla ja viittaa muutoin vakuutusyhdistysten asiasta 13.8.2012 antamaan lausuntoon. Lausunnossaan liitto toteaa muun muassa seuraavaa.

Euroopan komissio antoi päätöksensä Suomen kalastusvakuutusjärjestelmästä 11.1.2012 (julkaistu 2.6.2012). Komissio edellytti, että Suomi tekee nopealla aikataululla merkittäviä muutoksia järjestelmään. Maa- ja metsätalousministeriö on tämä jälkeen hyvin suoraviivaisesti komission päätöksen pohjalta valmistellut esityksen laiksi kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta. Lainmuutoksella nykyinen laki kalastusvakuutusyhdistyksistä kumottaisiin. 

Uuden lain tavoitteena olisi yhä edistää kalastuselinkeinon harjoittamista Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeen erityisissä olosuhteissa. Uudistuksen myötä koko perusrakenne muuttuisi kuin myös vakuutusturvan voimassaoloalue ja laajuus. Avomerialukset jäisivät kokonaan valtion tukeman vakuutusturvan ulkopuolelle.

Ammattikalastajilla on uudistuksessa kaksijakoinen rooli, toisaalta asiakkaina ja vakuutustuen saajina ja toisaalta kalastusvakuutusyhdistysten omistajina.

SAKL on syvästi huolestunut uudistuksen vaikutuksista ammattikalastuksen harjoittamiseen. Kalastusvakuutus on Suomessa ollut yksi harvoista tukimuodoista kalastuselinkeinolle. Tilanne kärjistyy seuraavan rakennekauden aikana kun ilmeisesti tuet elinkeinokalatalouden rakenneohjelman kautta supistuvat entisestään (komission esitys 2011).

Ministeriön lakiluonnoksen perusteella vakuutusturvan laajuus kaventuu merkittävästi, ja kalastusyrittäjä olisi pakotettu hankkimaan, jos mahdollista, täydentävää vakuutusturvaa muualta. Avomerialusten osalta vakuutusturva on ratkaisematta, ja tämän vaikutus lainoihin ja vakuuksiin on merkittävä epävarmuustekijä. Ministeriö ei ole elinkeinon osalta tehnyt lakiesityksen perusteluosioon sisältyvää riittävää taloudellista vaikutusarviota.

SAKL näkee tärkeänä, että ministeriö valmistelee riittävällä vakaudella lakiesityksen, joka jatkossakin turvaa kalastajien vakuutusturvan ja joka turvaa, että tulevat kalastusvakuutuslaitokset pystyvät toimimaan ja tarjoamaan kalastusyrittäjille vakuutusturvan. Keskeisiä elementtejä tässä ovat vakuutustuen määrä (tukiprosentti vahinkojen suuruudesta) ja valtion pääoma-avustus yhdistyksille. Lakiin ei saa myöskään tehdä heikennyksiä, joita EU-komissio ei nimenomaisesti edellytä. Liitto ei hyväksy satamassa tai muussa säilytyspaikassa tapahtuneiden vahinkojen rajaamista vakuutustuen ulkopuolelle.

SAKL katsoo, että valtion kansallinen tuki kalastuselinkeinolle kalastusvakuutuksen kautta pitää jatkossakin säilyä samalla tasolla kuin se ollut viimeiset viisi vuotta.

Lähde: SAKL 13.8.2012