De senaste åren har antalet sälar ökat och Naturvårdsverket gör bedömningen att licensjakt på säl kan införas. Förslaget finns i den rapport som skickas till regeringen 24.6.

Tidigare i år fick Naturvårdsverket uppdraget av regeringen att i samråd med Havs- och vattenmyndigheten utreda licensjakt på säl eftersom sälbestånden ökar och därmed också skadorna för fiskenäringen. Idag är det endast skyddsjakt på säl som är tillåten.

– De senaste åren har antalet sälar ökat och en licensjakt som utformas på liknande sätt som dagens regionala skyddsjakt skulle inte hota sälbestånden. Snarare kan det vara ett sätt att minska konflikten mellan sälarna och fiskenäringen som känner av ökade skador på fiskeredskap och fångster, säger Per Risberg, handläggare på Naturvårdsverket.

I regeringsuppdraget ingick också att se hur det kan bli en mer effektiv skyddsjakt i syfte att fylla beslutad tilldelning. Här har Naturvårdsverket redan under 2013 genomfört förändringar av villkor för jakt med klass 2-ammunition och jakt från båt för att underlätta för säljakten.

Utöver de åtgärder som redan genomförts och aviserats av verket redovisas i rapporten att områden som på olika sätt skyddats från säljakt bedöms ha en betydelse för jaktutfallet. I redovisningen pekar Naturvårdsverket även på att bristande tillgång till jakt kan vara en faktor av betydelse. Slutligen anger Naturvårdsverket att bristande intresse för säljakt är ett viktigt hinder för att uppnå beslutad tilldelning och föreslår riktade informationsinsatser i samband med ett eventuellt införande av licensjakt på säl för att öka intresset för att delta i säljakt.

– Intresset för säljakt behöver höjas om det ska gå att fylla nuvarande tilldelningar vid säljakt. Det är svårt och tidskrävande att jaga säl, avslutar Per Risberg.

Fakta om säl och säljakt

Gråsälstammen i Östersjön beräknas nu uppgå till mellan 35 000 och 40 000 individer och bestånden ökar. Gråsälen förekommer längs hela kusten från Skåne upp till Norrbotten. Knubbsälspopulationerna i Kattegatt och Skagerack har återhämtat sig efter utbrott av virussjukdomar i början av 2000-talet och bestånden ökar. Det beräknas idag finnas närmare 16 000 individer i Skagerak, Kattegatt och södra Östersjön. I Kalmarsund finns en population på drygt 1 000 individer. Vikarepopulationen i Bottenhavet och Bottenviken beräknas uppgå till cirka 10 000 individer.

Naturvårdsverket beslutar om jakt på säl i Sverige. Besluten är dels årligt återkommande om regional skyddsjakt på gråsäl och knubbsäl, dels beslut om specifik skyddsjakt på samtliga arter i samband med en specifik skadesituation.

Delat ansvar för sälförvaltning

Naturvårdsverket delar ansvaret för sälförvaltningen med Havs- och vattenmyndigheten. Naturvårdsverket ansvarar för delarna som rör jakt medan Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för sälförvaltningen. De övergripande målsättningarna för sälförvaltningen och därmed frågan om hur många sälar som kan fällas är en fråga för Havs- och vattenmyndigheten.

Källa: Naturvårdsverket/ Skärgårdsbryggan 24.6.2013