Valtioneuvosto hyväksyi 14.5. asetuksen, jolla säädetään kalatalouden väliaikaisten kriisitukien myöntämisestä. Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut ehdotuksen, jolla kyseistä asetusta muutettaisiin niin, että se olisi mahdollisimman pitkälle yhdenmukainen 1.7. voimaan astuneen yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain kanssa. Lausuntoja muutosehdotuksesta pyydetään 20.9.2020 mennessä. 

Kalatalousalan yrityksille myönnettävää väliaikaista koronakriisiavustusta ehdotetaan yhdenmukaistettavaksi yritysten määräaikaisen kustannustuen kanssa. Taustalla on eduskunnan kustannustukilain yhteydessä antama lausuma, jonka mukaan hallituksen tulee valmistella kalataloudelle kustannustukea täydentävä tuki kustannustuen kanssa yhtäläisellä kriteeristöllä ja huomioiden alalle jo kohdennettu tuki. 

Ehdotuksen mukaan avustuksen vähimmäis- ja enimmäismääriä muutettaisiin niin, että avustus voisi olla 2 000 – 120 000 euroa aiemman 3 000 – 10 000 euron sijaan. Enimmäismäärä on alhaisempi kuin kustannustuessa kalatalouden poikkeavien valtiontukisääntöjen vuoksi. Tukiprosentti laskisi 80 prosentista 70 prosenttiin vastaten kustannustukea. 

Avustusehdot muutettaisiin kalan jalostuksen sekä tukku- ja vähittäiskaupan osalta vastaamaan yleistä kustannustukea siten, että avustuksen määrä perustuisi vastaavaan laskentakaavaan ja vertailuajan liikevaihtoon kuin kustannustuessa. Kalan alkutuotannon eli kalastuksen ja vesiviljelyn osalta sovellettaisiin pääosin nyt voimassa olevia avustuksen ehtoja, jotka ovat periaatteiltaan lähes yhdenmukaiset kustannustuen kanssa.  Koska liiketoiminnan vuodenaikojen ja vuosien väliset vaihtelut ovat alkutuotannossa suuret, ei kustannustuen mukaista laskentakaavaa ja vertailukautta kuitenkaan voida soveltaa, vaan avustusta voisi saada nykyisten ehtojen mukaan eli enintään kuuden kuukauden ajalle ja perustuen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen harkintaan. 

Aiempien säännösten nojalla avustusta hakeneet yritykset voivat jättää uuden hakemuksen. Mahdollinen aiemmin myönnetty avustus huomioidaan uuden hakemuksen käsittelyssä. 

Lausunnot pyydetään jättämään viimeistään 20.9.2020 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Esitys on kiireellinen, sillä tilapäisten valtiontukipuitteiden mukaisesti myönnettävää tukea voidaan myöntää ainoastaan vuoden 2020 loppuun saakka. Avustukset halutaan saada yritysten hyödynnettäväksi mahdollisimman pian. 

Lähde: MMM 11.9.2020