Länsstyrelsen Gävleborg föreslår 3.7 att regeringen säger ja till bygget av ett stort industriområde för vindkraft utanför Hudiksvalls kust. Projektet har fått namnet Eystrasalt Offshore och ansökan avser 256 vindkraftverk med maximal totalhöjd om 370 meter.

I april förra året fick länsstyrelsen Gävleborg i uppdrag av regeringen att ta fram ett beslutsunderlag för Eystrasalt. Efter ett års beredning föreslår länsstyrelsen att regeringen godkänner ansökan.

Länsstyrelsen motiverar sitt beslut:

”Nyttan med Eystrasalt väger tungt då den både bidrar till att minska klimatpåverkan och är en förutsättning för regional utveckling”, skriver Per Bill.

I beslutet konstaterar länsstyrelsens bland annat (speciellt gällande fiske och Finland):

Naturvårdsverket har under processen haft en dialog med finska remissinstanser inom ramen för Esbosamrådet. Finska remissinstanser har getts möjligheter att yttra sig vid två tillfällen under beredningsprocessen. Länsstyrelsen anser att Finland därmed getts möjligheter till delaktighet i processen. Länsstyrelsen uppfattar dock att Finland efterfrågar en fortsatt dialog i ärendet. Länsstyrelsen anser att den mellanstatliga dialog som nu efterfrågas ligger utanför länsstyrelsen uppdrag. Länsstyrelsen lämnar därav över eventuell fortsatt kommunicering med Finland till Regeringskansliet.

Synpunkter som framför allt lyfts från den finska sidan är påverkan på yrkesfisket och strömming. Länsstyrelsen lämnar över till regeringen att avgöra om synpunkter avseende yrkesfisket är en fråga som ska beaktas särskilt som en gränsöverskridande miljöpåverkan inom Esbosamrådet. Länsstyrelsen bedömning av yrkesfisket är inte är avgränsat till Sveriges yrkesfiske utan allt förekommande yrkesfiske oavsett stat.

Länsstyrelsen har gjort bedömningen att yrkesfisket, då det inte är ett riksintresse, inte är kopplat till tillåtligheten av verksamheten. Länsstyrelsen har sammantaget kommit fram till att yrkesfisket inte påverkas betydande av detta projekt enskilt.

Finlands Yrkesfiskarförbund yrkar på, i det fall tillstånd beviljas, att de skador och förluster projektet förorsakar fiskeriföretag i Sverige och Finland bör ersättas till fullo.

Fiskerimyndigheten i Finland anser att tillståndsansökan ska avslås i sin helhet eller så ska full ersättning utgå för den skada som hela värdekedjan och samhället lidit och att bedömningen av ersättningarna ska godkännas av tillståndsmyndigheten.

Bolaget bedömer att uppfyllandet av fiskekvoter kan ske på andra fiskevatten och anser därför inte att det är aktuellt med kompensation varken i form av direkta ersättningar till fiskeföretag eller fondering för utveckling av fiskerinäringen. Bolaget anser att de åtaganden om att initiera och finansiera ett samarbetsprojekt med berörd del av yrkesfisket i syfte att följa upp vindkraftparkens påverkan på fiskbestånd och yrkesfiske i parken och dess närområde samt identifiera åtgärder för att underlätta samexistens är tillräckligt. Länsstyrelsen har inte hanterat de frågor som gäller ekonomisk ersättning.

I beslutet finns ytterligare några intressanta punkter, länsstyrelsen konstaterar:

I flera avseenden har länsstyrelsen och andra remissinstanser efterfrågat ett fördjupat underlag från sökanden för att bättre kunna bedöma tillåtligheten och avgöra vilka villkor som behövs för att tillstånd ska kunna ges. Under länsstyrelsens beredningstid har det inte varit möjligt för länsstyrelsen att få in allt efterfrågat underlag och i vissa fall har efterfrågat underlag inte heller funnits tillgängligt.

och

Finlands uppfattning är att det behövs mer samordning och analys av den samlade effekten av havsbaserade vindkraftsprojekt i Sverige och Finland innan tillstånd ges till enskilda projekt.

Vid tiden för länsstyrelsens beredning är det osäkert hur många av parkerna det finns förutsättningar för att kunna meddela tillstånd. I tillståndsprocesserna beaktas inte de sammanlagda och kumulativa inverkningarna av alla projekt som är under planering. Samordning och analys av den sammanlagda inverkan av havsvindkraftsprojekten i både samrådsskede och i prövning i Sverige och Finland är problematisk. Med nuvarande kunskapsunderlag och prövningssystem är det mycket svårt att göra en sammanvägd bedömning av vilka vindkraftsparker, och hur många, som kan tillåtas utifrån den totala kumulativa påverkan i Södra Bottenhavet.

Om flera vindkraftsparker kommer till stånd i det aktuella området kan detta innebära risk för avsevärd kumulativ påverkan. Länsstyrelsen anser att det är nödvändigt med en övergripande uppföljning/övervakning av den sammanlagda påverkan från vindkraftsparkerna.

och

Havs- och vattenmyndigheten yttrat sig över behovet av kompletteringar men har på grund av hög belastning avstått från att yttra sig i sak. Länsstyrelsen ser detta problematiskt då de är en viktig part i ärendet och deras sakkunskap saknas i handläggningen. Hav- och vattenmyndigheten har i samband med förfrågan om behovet av kompletteringar bland annat framfört att det finns behov av ytterligare skyddsåtgärder än vad bolaget föreslagit.

Länsstyrelsens yttrande PDF

Beslut om regeringsuppdrag PDF

Källa: Länsstyrelsen Gävleborg 3.7.2024