Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lausunnolle luonnoksen hallituksen esityksestä, jossa ehdotetaan säädettäväksi uusi laki fossiilisen polttoaineen jakelun päästökaupasta. Lailla pantaisiin täytäntöön muutettu päästökauppaa koskeva direktiivi rakennusten erillislämmityksen, tieliikenteen ja eräiden muiden alojen päästökaupan osalta.

Muutetun päästökauppadirektiivin myötä EU:ssa perustetaan uusi polttoaineen jakelua koskeva päästökauppa. Se kattaa taakanjakosektorin päästöjä ja sen tarkoituksena on edesauttaa jäsenmaiden taakanjakovelvoitteiden saavuttamista.

Uusi päästökauppajärjestelmä on pitkälti yhdenmukainen voimassa olevan yleisen päästökaupan kanssa. Sekin on EU:n laajuinen järjestelmä, jossa sääntelyn kohteena oleva taho on velvollinen hankkimaan päästöjään vastaavan määrän päästöoikeuksia. Direktiivi jättää kuitenkin huomattavaa kansallista liikkumavaraa uuden päästökaupan kansallisessa täytäntöönpanossa.

Päästöoikeuksien palauttaminen koskisi vuodesta 2027 alkaen jaeltujen fossiilisten polttoaineiden vastaavia päästöjä. Lain soveltamisalaan kuuluisi polttoon tarkoitetun fossiilisen polttoaineen luovuttaminen kulutukseen.

Lakia ei kuitenkaan sovellettaisi päästökauppalain soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa varten tarkoitettuun polttoaineeseen tai maanpuolustukseen, raideliikenteeseen tai kaupallisen vesiliikenteen käyttöön erillisjakeluna toimitettuun polttoaineeseen. Nollapäästöisten polttoaineiden osalta ei muodostuisi velvoitetta palauttaa päästöoikeuksia.

Jakelijoiden päästökaupan hintaohjaus kohdistuu polttoaineiden poltossa vapautuvaan CO2-päästöön. Ministeriön arvion mukaan CO2-päästöt järjestelmän piiriin kuuluvista polttoaineista olisivat olleet vuonna 2021 noin 15 Mt. Uusi arvio koko uuden päästökaupan soveltamisalan päästövähennyksistä saadaan käyttöön PEIKKO-hankkeen valmistuessa kesäkuun puolivälissä.

Esityksessä ehdotetaan, että polttoainetta kulutukseen luovuttavalla säännellyllä yhteisöllä tulisi olla päästölupa ja päästöjen tarkkailusuunnitelma ja, että säännellyn yhteisön tulisi tarkkailla ja todennuttaa päästönsä vuodesta 2025 alkaen.

Lähtökohtaisesti säännelty yhteisö olisi kulutukseen luovutetusta polttoaineesta valmisteverovelvollinen taho. Ehdotus kuitenkin mahdollistaa velvoitteiden siirron toiselle säännellylle yhteisölle, jos näin erikseen sovitaan.

Energiavirasto vastaisi polttoaineen jakelun päästökaupan valvonnasta sekä toimisi rekisteriviranomaisena ja huutokaupanpitäjänä. Lisäksi ehdotuksessa esitetään tiedonsaanti- ja tarkastusoikeutta, muutoksenhakua sekä seuraamuksia koskevat säännökset.

Esitys liittyy valtion vuoden 2025 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2025.

Lausuntoja esitysluonnoksesta voi antaa 28.6.2024 saakka (lausuntopalvelu).

Lähde: TEM 30.5.2024