Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta laiksi kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta. Lailla kumottaisiin kalastusvakuutusyhdistyksistä annettu laki (331/1958), ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2013 alusta. Vakuutustukea koskevia säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin 1.1.2014 alkaen.

Lausuntoja pyydetään viimeistään 6.8.2012 mennessä.

Lähde: MMM 25.6.2012