ak07012014 1

Pääasialliset muutokset

Seuraamukset yhteisen kalastuspolitiikan vastaisista teoista määrätään 1.1.2015 alkaen hallinnollisessa menettelyssä Maaseutuvirastossa. Kalastusaluksen kalastuslisenssinhaltijaa ja kalastusaluksen päällikköä koskevat pistejärjestelmät tulevat voimaan ja sovellettaviksi, Maaseutuvirasto määrää pisteet. Kalastuksenseurantakeskuksen tehtävät hoitaa 1.1.2015 lukien Rajavartiolaitos (Länsi-Suomen merivartioston johtokeskus, yhteystiedot ksk@raja.fi, puh. 0294 1010).

Yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetussa laissa säädetyt uudet velvoitteet kaupallista kalastusta harjoittaville:

1. Vähintään 12 metriä, mutta alle 15 metriä pitkä kalastusalus voi tietyin edellytyksin hakea ELY-keskukselta vapautusta velvollisuudesta ottaa käyttöön satelliittiseurantajärjestelmä. Vapautusta tulee hakea kirjallisesti. Vapautus myönnetään sellaiselle Suomen lipun alla purjehtivalle vähintään 12 metriä mutta alle 15 metriä pitkälle kalastusalukselle, joka harjoittaa toimintaansa yksinomaan Suomen aluevesillä tai joka ei ole merellä koskaan pidempää kuin 24 tuntia laskettuna lähtöhetkestä satamaan paluuseen.

2. Alle 10-metristen kalastusalusten ilmoitusvelvollisuus laajenee koskemaan kaikkia kiintiöön kuuluvien kalalajien saaliita. Ilmoitus on tehtävä 48 tunnin kuluessa saaliin purkamisen päättymisestä ilmoittaa saamansa lohisaaliit kappalemäärittäin ja kilogrammoittain sekä muiden kalastuskiintiöjärjestelmään kuuluvien kalalajien saaliit kilogrammoittain elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi kalastusaluksen kalastuslisenssihaltijan (henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnus ja seuraavat seikat:

1) kenelle saalis on myyty tai myydään, jos se on tiedossa, sekä myydyn saaliin kalalaji- tunnus (FAO-koodi), siten kuin siitä säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston Koillis-Atlantin kalastusta koskevan tilastoasetuksen liitteessä 1, ja määrä;
2) suoraan kuluttajille myydyn ja omaan käyttöön otetun saaliin määrä ja kalalajitunnus (FAO-koodi);
3) poisheitetyn ja vapautetun saaliin kalalajitunnus (FAO-koodi) ja määrä;
4) saaliit pyytäneen kalastusaluksen rekisteritunnus;
5) kalastusaluksen päällikön henkilötunnus;
6) käytetyt pyydykset;
7) saaliin kalastusalue ja pyyntiaika;
8) saalin purkupaikka ja -aika;
9) tiedot tahattomista sivusaaliista;
10) tiedot kalastusmatkalla tuhoutuneista tai kadonneista pyydyksistä.

Jos kalastusmatkalla saadun silakka- tai kilohailisaaliin määrä on pienempi kuin 50 kilogrammaa, voidaan edellä säädetystä poiketen kyseessä oleva silakka- tai kilohailisaalis ilmoittaa 22 §:ssä tarkoitetulla ilmoituksella. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan säätää tarkemmin 1 momentissa tarkoitetuista tiedoista.

3. Alle 10-metristen kalastusalusten ilmoitus kiintiöön kuulumattomien kalalajien saaliista on kalastuslisenssinhaltijan tai tämän valtuuttaman aluksen päällikön tulee antaa vähintään kalenterikuukausittain seuraavan kalenterikuukauden 20 päivään mennessä ilmoitus kyseisellä kalastusaluksella saaduista kaikista muista kuin 21 §:n mukaisesti ilmoitettavista saaliista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoitus tulee antaa myös niiltä kuukausilta, joiden aikana kalastusaluksella ei ole kalastettu.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi:

1) puretun saaliin kalalajitunnus (FAO-koodi), siten kuin siitä säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston Koillis-Atlantin kalastusta koskevan tilastoasetuksen liitteessä 1, ja määrä kilogrammoittain;
2) niiden toimijoiden nimi ja yhteystiedot, joille saalista on myyty ilmoituksessa tarkoitettuna aikana;
3) poisheitetyn ja vapautetun saaliin kalalajitunnus (FAO-koodi) ja määrä kilogrammoina;
4) saaliit pyytäneen kalastusaluksen rekisteritunnus;
5) kalastusaluksen päällikön henkilötunnus;
6) käytetyt pyydykset;
7) saaliin kalastusalue tai kalastusalueet;
8) pyyntipäivien lukumäärä;
9) saaliin pääasiallinen purkupaikka;
10) tiedot tahattomista sivusaaliista;
11) tiedot kalastusmatkalla tuhoutuneista tai kadonneista pyydyksistä.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan säätää tarkemmin 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista tiedoista.

4. Ilmoitukset jäältä pyydetystä saaliista annetaan kuukausittain seuraan kuukauden 20 päivään mennessä. Jäältä ilman kalastusalusta pyydetyt saaliit ilmoitetaan 22 §:ssä tarkoitetulla ilmoituksella antamalla mainitun pykälän 1–3 ja 6–11 kohdassa säädetyt tiedot. Kalastusaluksen päällikköä koskevien tietojen sijasta ilmoitetaan saaliin pyytäneen henkilön henkilötiedot. Ilmoituksen antaa saaliin pyytänyt henkilö ja siitä on käytävä ilmi, että saalis on kalastettu jäältä. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan säätää tarkemmin ilmoituksen tiedoista.

5. Ilmoitusten toimittamisajankohtaa koskevan määräajan laskemista selvennetään. Ilmoitukset on lain 20 §:n mukaan toimitettu määräajassa kun ilmoitus on ennen määräajan päättymistä saapunut ELY-keskukseen. Paperinen ilmoitus katsotaan saapuneen määräajassa myös, jos ilmoituksen sisältävän postikuoren postileimasta selviää, että kuori on leimattu postissa ennen määräajan päättymistä tai se on ennen määräajan päättymistä annettu ELY-keskuksen valvontaa suorittavalle virkamiehelle.

6. Saaliin punnitseminen. Jos saalista ei punnita siten kuin neuvoston asetuksen punnitusta koskeva pääsäännös edellyttää (eli punnitus purkamisen yhteydessä), saalis on punnittava 48 tunnin kuluessa saaliin maihin siirron päättymisestä. Punnituksen oikea-aikaisuudesta vastaa ennen saaliin myyntiä kalastuslisenssinhaltija ja myynnin jälkeen ostaja.

7. Satelliittiseurantalaitteen päälle kytkemisestä tulee ilmoittaa kalastuksenseurantakeskukseen. Suomalainen kalastusalus ei saa lähteä kalastamaan ennen kuin se on ilmoittanut Suomen kalastuksenseurantakeskukselle kytkeneensä päälle satelliittiseurantalaitteen ja saanut kalastuksenseurantakeskukselta vahvistuksen laitteen toiminnasta. Sen lisäksi, mitä komission valvonta-asetuksen 18 artiklassa säädetään satelliittiseurantalaiteen (VMS-laite) pois kytkemisestä annettavasta ilmoituksesta, Suomen lipun alla purjehtivan kalastusaluksen päällikön on ilmoitettava Suomen kalastuksenseurantakeskukselle satelliittiseurantalaitteen päälle kytkemisestä. Kalastusalus ei saa lähteä satamasta ennen kuin se on saanut Suomen kalastuksenseurantakeskukselta vahvistuksen, että päälle kytketty satelliittiseurantalaite toimii.

8. Kalastuslisenssinhaltijan tulee ilmoittaa kirjallisesti ELY-keskukselle niiden henkilöiden henkilö- ja yhteystiedot, jotka ovat oikeutettuja allekirjoittamaan kalastuspäiväkirjan, jälleenlaivaus- ja purkamisilmoituksen tai antamaan niitä vastaavat sähköiset ilmoitukset tai 21 ja 22 §:ssä tarkoitetut saalisilmoitukset kalastuslisenssinhaltijan kalastusalusten pyytämistä saaliista. Ilmoituksesta on käytävä ilmi ilmoituksen antoon oikeutetun asema kalastuslisenssinhaltijan aluksessa tai liiketoiminnassa. Tiedot tallennetaan kalastusalusrekisteriin. Kalastusaluksen päällikkönä toimivan kalastuslisenssinhaltijan ei tarvitse tehdä 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta jos lisenssinhaltijan kalastusalus on alle kymmenen metriä pitkä.

(lähde: MMM 12/2014)

Kansallinen seuraamus- ja valvontalaki (1188/2014) kokonaisuudessaan löytyy täältä:

Seuraamukset voivat myös vaikuttaa kaupallisen kalastuksen vakuutustukeen:

Laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain muuttamisesta (1191/2014)

http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2014/sk20141191.pdf

Neuvoston valvonta-asetus (1224/2009)

Komission valvonta-asetus (404/2011)

Neuvoston Itämeri-asetus (2187/2005)

Kalalajien kauppanimet ja FAO-koodit (kaupalliset pyydetyt lajit Suomessa):

Suomi

Ruotsi

Tieteellinen nimi

FAO-koodi

     

Finska

Svenska

Vetenskapligtnamn

FAO-kod

       
               

Silakka

Strömming

Clupea harengus membras

HER

       

Kilohaili

Vassbuk

Sprattus sprattus

SPR

       

Turska

Torsk

Gadus morhua

COD

       

Lohi

Lax

Salmo salar

SAL

       

Kuha

Gös

Sander lucioperca

FPP

       

Siika

Sik

Coregonus lavaretus

PLN

       

Hauki

Gädda

Esox lucius

FPI

       

Ahven

Abborre

Perca fluviatilis

FPE

       

Made

Lake

Lota lota

FBU

       

Muikku, maiva

Siklöja

Coregonus albula

FVE

       

Meritaimen

Havsöring

Salmo trutta trutta

TRS

       

Kirjolohi

Regnbåge

Oncorhynchus mykiss

TRR

       

Kampela

Skrubbskädda,skrubbaflundra

Platichthys flesus

FLE

       

Piikkikampela

Piggvar

Psetta maxima

TUR

       

Punakampela

Rödspätta

Pleuronectes platessa

PLE

       

Särki

Mört

Rutilus rutilus

FRO

       

Lahna

Braxen

Abramis brama

FBR

       

Kuore, norssi

Nors

Osmerus eperlanus

SME

       

Säyne

Id

Leuciscus idus

FID

 

Kaikki hyväksytyt kauppanimet, MMM:n asetus (597/2008), linkki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080597 

FAO-koodit kokonaisuudessaan löytyvät täältä:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1417775772925&uri=CELEX:32009R0218

ak07012014 2