Statsrådet har i dag fattat beslut om att regeringens proposition med förslag till lag om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik ska överlämnas till riksdagen för behandling. När man jämför med dagens läge är den största ändringen i regeringens proposition att fiskekvoterna för strömming, vassbuk och lax ändras till överlåtbara nyttjanderätter som beviljas kommersiella fiskare enligt fångsten under de tidigare åren.

De egentliga aktörsspecifika fiskekvoterna ska årligen fördelas utifrån nyttjanderätterna. Såväl överlåtbara nyttjanderätter som är i kraft i flera år som årliga aktörsspecifika fiskekvoter kan överföras mellan aktörerna t.ex. genom att sälja.

Den nya lagen ändrar det gällande systemet grundligt eftersom i dag fångar kommersiella fiskare strömming, vassbuk och lax enligt Finlands gemensamma kvoter inom de fiskebegränsningar som staten har fastställt. Målet är att den statliga regleringen av fisket efter vassbuk som i år orsakat svårigheter ska i fortsättningen skötas genom smidiga arrangemang mellan företagen.

I framtiden ska privata aktörer bära det huvudsakliga ansvaret för utnyttjandet av fiskekvoterna. På detta sätt är det möjligt för aktörerna att optimera verksamheten efter marknadens behov. Samtidigt förbättras möjligheterna för affärsverksamhetens lönsamma tillväxt, hela värdekedjans samarbete och utveckling av nya produkter av högt värde. Till exempel i Sverige och Estland har ett motsvarande system lett till en betydande förbättring av lönsamheten inom branschen.

Regeringspropositionen var på remiss i april-maj. Mottagandet var i regel positivt.  Med anledning av yttrandena har man gjort en ändring i propositionen som gör att aktörsspecifika kvoter för laxfisket inte får överföras från Bottenviken till havsområdena längre söderut. Detta i syfte att reformen inte ska leda till ökat fiske på blandade bestånd i strid mot den nationella lax- och havsöringstrategin. Propositionens struktur är nu också klarare. Administrativa procedurer har också förenklats och gjorts mer kostnadseffektiva med tanke på såväl myndigheterna som de kommersiella fiskarna.


Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lagar om det nationella genomförandet
av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik och om ändring av lagen om ett påföljdssystem
för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

Källa: JSM pressmeddelande 16.6.2016