Jord- och skogsbruksministeriets utkast till en ny lag om Forststyrelsen har sänts på remiss. Kommentarer och synpunkter får man lämna in fram till 24.11.2015. Syftet med reformen är att se till att arbetet med att sköta statens mark- och vattenområden fortsätter i samma form som i dag samt göra endast de ändringar i lagen som är nödvändiga.

Lagreformen grundar sig på kraven i EU:s konkurrenslagstiftning. Enligt kraven ska sådana rörelser på marknaden som drivs av offentliga samfund behandlas likvärdigt med motsvarande rörelser i den privata sektorn. Målet är att få Forststyrelsens lagstiftning att följa EU-kraven och förenkla ledarskapssystemet.

Arbetet med lagreformen har pågått sedan början av år 2008 och reformen har diskuterats brett under hela beredningsprocessen. I oktober 2015 ordnades tre samråd som gav över 100 muntliga eller skriftliga yttranden i resultat. Det omarbetade lagutkastet har nu sänts på ny remiss.

Lagen om Forststyrelsen är planerad att överlämnas till riksdagen så att den börjar gälla i mars 2016.

Begäran om utlåtande och utkast (på finska): http://mmm.fi/lausunnolla

Källa: JSM pressmeddelande 10.11.2015