Kymenlaaksoon ollaan perustamassa luonnonsuojelualueita. Suojeltaviksi suunnitellut alueet ovat valtion omistamia, jo aikaisemmin luonnonsuojelutarkoituksiin osoitettuja maita. Alueet kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin, Natura 2000 -verkostoon ja METSO-ohjelmaan.

Kymenlaaksoon perusteilla luonnonsuojelualueita valtion maille – ensivaiheessa keskustellaan paikallisten kanssa (ympäristöminsiteriön tiedote 6.11.2020, ym.fi)

Ympäristöministeriö käynnistää keskustelut sidosryhmien kanssa marraskuussa 2020.

Keskeisten paikallisten ja alueellisten sidosryhmien kanssa käytävät keskustelut ovat tärkeä osa alueiden perustamiseen liittyvää säädösvalmistelua. Näkemyksiä suunnitelmista kysytään muun muassa maakuntaliitolta, kunnilta sekä metsästys-, kalastus- ja luonnonsuojelujärjestöiltä. Lisäksi uusien luonnonsuojelualueiden perustamisasetukset lähetetään myöhemmin myös lausuntokierrokselle.

Kymenlaaksossa suojeltaviksi suunniteltuihin alueisiin lukeutuu muun muassa soita, lehtoja, vanhoja metsiä sekä vedenalaista luontoa Itäisen Suomenlahden merialueella. Alueet sijaitsevat eri puolilla Kymenlaaksoa ja pieniltä osin myös Uudenmaan alueella. Alueita on yhteensä 74 ja yhteispinta-alaltaan ne ovat noin 32 000 hehtaaria.

Luonnonsuojeluun osoitettujen alueiden käyttöä määrittää luonnonsuojelulaki. Luonnonsuojelualueilla on yleisenä tavoitteena säilyttää alueet luonnontilassa ja vapaina ihmisen aiheuttamilta häiriöiltä. Jokamiehen oikeuksia ei alueilla kuitenkaan ole yleensä tarpeen rajoittaa, ja marjastaminen, sienestäminen ja liikkuminen ovat jatkossakin sallittuja. Liikkumisen rajoitus edellyttää, että alueen eläimistön tai kasvillisuuden säilyminen sellaista vaatii.

Metsästystäkin alueilla usein sallitaan. Metsähallitus voi esim. sallia alueilla hirvenajoa ja vieras- tai haittalajien metsästystä. Valtioneuvoston asetukseen yli 100 ha:n kokoisilla alueilla voidaan sisällyttää muitakin metsästystä sallivia säännöksiä, vaikka pääsääntöisesti eläinten tappaminen on näillä alueilla lain mukaan kiellettyä. Samalla on kuitenkin huolehdittava, että alueiden muuta käyttöä tai luonnonarvoja ei haitata tai vaaranneta.

Perustettavilla luonnonsuojelualueilla saa kalastaa yleiskalastusoikeuksien mukaisesti. Metsähallituksen luvalla muukin kalastus on mahdollista, ellei tälle ole esteitä luonnonsuojelualueen perustamistarkoituksen näkökulmasta. Kalastus on mahdollista myös yleisillä vesillä merialueella sijaitsevilla luonnonsuojelualueilla.

Nyt käynnistyneiden keskustelujen tarkoituksena on koota tietoja ja selvittää eri tahojen näkemyksiä paikallisista erityispiirteistä ja metsästystä sallivien poikkeusten tarpeista. Sidosryhmäkeskustelujen jälkeen järjestetään joulukuussa 2020 vielä avoin virtuaalinen yleisötilaisuus kaikille asiasta kiinnostuneille.

Palautetta voi lähettää osoitteeseen kirjaamo@metsa.fi otsikolla Kymenlaakso säädösvalmistelu 6059/2020 10.1.2021 asti.

Koronaepidemiasta johtuen osallistamistilaisuudet järjestetään virtuaalisesti, osallistujille mahdollisimman helposti käytettävin menetelmin. Kaikkiin tilaisuuksiin on ilmoittauduttava ennakkoon. Tilaisuuksista, niiden ajankohdista ja niihin osallistumisesta tiedotetaan sidosryhmille erikseen. Yleisötilaisuus järjestetään virtuaalisesti 8.12.2020 kello 17.30-19.30. Ilmoittautuminen 6.12. mennessä (webropolsurveys.com).

Lisätietoja

  • Ympäristöneuvos Nunu Pesu, ympäristöministeriö, puh. 0295 250 215, nunu.pesu@ym.fi
  • Erikoissuunnittelija Annukka Rasinmäki, Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut, puh. 0206 39 4694, annukka.rasinmaki@metsa.fi

Lähde: Metsähallitus