Kuhan alamitta nousi vuoden 2019 alussa, mikä on aiheuttanut saalismenetyksiä Saaristomeren kaupallisille kalastajille. Luonnonvarakeskus (Luke) seuraa kaupallisten kalastajien kuhasaaliita Saaristomerellä. Luken hankkeeseen osallistuvien kuhaa pyytävien rannikkokalastajien saalis väheni vuonna 2019 keskimäärin 18 prosenttia, vaihdellen 78 prosentin vähenemästä 212 prosentin kasvuun.

Kuhan alamitta nousi vuoden 2019 alussa Saaristomeren ryhmään I kuuluvien päätoimisten kaupallisten kalastajien osalta 37 senttimetristä 40 senttimetriin. Alamitan noston tavoitteena on estää kuhien keskikoon pienentyminen, hyödyntää kuhien kasvupotentiaalia ja varmistaa kuhakantojen suotuisa kehitys. Muutos perustuu vuoden 2016 alussa voimaan tulleen valtioneuvoston kalastusasetuksen siirtymäsäännöksiin.

Luke tutkii hankkeessaan kuhan alamitan noston vaikutuksia kaupallisten kalastajien saaliisiin sekä kuhakantaan. Hankkeessa on mukana 19 kalastajaa, jotka pitävät viikkokohtaista kirjanpitoa kuhan kalastuksesta. Päiväkohtainen saalis laski viime vuonna yli puolella hankkeen kalastajista. Keskimäärin alamitan nostosta kalastajalle koituva tappio vuonna 2019 on alustavan arvion mukaan noin 4 000 euroa. Summa perustuu keskimääräiseen saaliin muutokseen ja vuoden 2018 tuottajahintaan.

Kalastuskirjanpitojen perusteella alamittaisten kuhien osuus kalastajien kokonaissaaliista oli keskimäärin 19 prosenttia syksyllä 2019. Alamittaisten kuhien osuus oli 25 prosenttia 43 millimetrin verkoissa ja 10 prosenttia 45 millimetrin verkoissa. Myyntiin otetuista kuhista 61 prosenttia oli juuri mitan täyttäviä, 40–42 senttimetrin pituisia kaloja.

Luken hanke Alamitan noston vaikutus kaupallisten kalastajien kuhasaaliisiin ja kuhakantaan Saaristomerellä jatkuu vuoden 2020 loppuun. Hankkeessa mukana oleville kalastajille on maksettu rahallista korvausta kalastuskirjanpidosta. Tietojen avulla seurataan muutoksia kaupallisten kalastajien saaliin määrässä ja kokojakaumassa, sekä kuhakannan runsaudessa ja rakenteessa verrattuna Luonnonvarakeskuksen aikaisempiin havaintoihin.

Lisätietoa hankkeesta:
Mikko Olin, Luonnonvarakeskus
p. 050 5170141
mikko.olin@luke.fi

Hanke on Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) rahoittama.

Lähde: Luke 23.4.2020