Kräftfiskesäsongen inleds lördagen den 21.7 klockan 12. Tack vare ett varmt maj kom kräftornas skalbyte igång tidigt. Kräftexperter vid Naturresursinstitutet, Östra Fin-lands universitet och Centralförbundet för Fiskerihushållning uppskattar att det i södra Finland finns förutsättningar för goda kräftfångster genast då säsongen inleds, med en reservation för hur väderleken utvecklas. Ifjol blev det kvar mycket kräftor i fångst-storlek i vattnen och kräftor som nu växt sig till fångststorlek. Tillväxtsäsongen som inleddes tidigt i år har påskyndat tillväxten, så fångsterna beräknas vara goda även mot slutet av säsongen.

Signalkräftornas yngel kläcktes aningen tidigare i år så även honorna har varit tidigt ute med sina skalbyten. Kräftprovfisken i Päijänne strax innan inledningen av kräftfiskesäsongen har gett signalkräftor som redan haft hårda skal och som bra gått in i mjärdarna. De bästa flod-kräftfångsterna infaller möjligtvis först i augusti.

Det finns beklagligt få produktiva flodkräftbestånd kvar i Finland och största delen finns i östra och norra delen av landet. Signalkräftbeståndens produktivitet varierar mycket – i en del vatten får man goda fångster, medan bestånden redan länge varit svagare i andra vatten. Även i produktiva kräftvatten är beståndsväxlingarna mellan åren rätt så stora. Forskarna utreder orsakerna till varför bestånden växlar och ibland kraschar.

Om man lägger märke till att något flod- eller signalkräftbestånd kraschar eller det dyker upp nya bestånd kan man anmäla det på nätet på www.kalahavainnot.fi

. Med hjälp av insamlad information utvärderar man bland annat flodkräftans bevarandestatus och planerar för en hållbar kräfthushållning. Information-en om flodkräftbestånden används endast av forskningen, fiskerimyndigheter och -rådgivningen och delas inte offentligt.

Utplantering av signalkräftor är förbjudet

Förbudet gäller alla utplanteringar – även sådana som görs i vatten där det redan finns signal-kräftor. Med förbudet vill man förhindra att signalkräftan som är en främmande art i Finland sprids. Samtidigt förhindrar man kräftpesten från att spridas. Signalkräftan är i lagstiftningen listad som en skadlig främmande art och kräftpesten som en ytterst skadlig främmande art.

Se upp för kräftpest

Vi bär alla ansvar för våra krympande flodkräftbestånd. Alla som rör sig mellan olika vatten måste se till att desinficera sina fiske- och kräftfiskeredskap. Bäst är att ha skilda redskap för de olika vatten man fiskar i. Man ska dessutom komma ihåg att man endast får sumpa kräf-torna i den del av sjön eller vattendraget, varifrån kräftorna är fångade. Kräftpesten är för-ödande för flodkräftan och skadar även signalkräftbestånden.

Källa: Naturesursinstitutet 18.7.2018