EU-kommissionen har lagt fram sitt förslag om fiskemöjligheter i Östersjön för 2014. Detta är det årliga förslaget för den mängd fisk som EU:s fiskare får fånga nästa år från de viktigaste kommersiella fiskbestånden i Östersjön. Förslagen grundar sig på vetenskapliga råd och målet är att göra fisket i Östersjön ekonomiskt och ekologiskt hållbart på kort och lång sikt. Detta ligger i linje med de centrala principerna i den nyligen överenskomna reformen av den gemensamma fiskeripolitiken.

Enligt de senaste vetenskapliga råden förvaltas nu fler bestånd på hållbara nivåer — nivån för s.k. maximalt hållbart uttag (MSY) — i Östersjön. Antalet kända bestånd som kan fiskas på nivån för maximalt hållbart uttag ökas under 2014 från tre till fem jämfört med 2013.

Kommissionen föreslår att de totala tillåtna fångstmängderna ökar i år för de östra torskbestånden och sillbestånden i mellersta Östersjön och Bottniska viken. Minskningarna för övriga bestånd avspeglar antingen naturliga variationer inom gränsen för maximalt hållbart uttag eller beror på en bättre kännedom om beståndens status till följd av den nyliga revideringen av uppgifter. Kommissionen föreslår också att antalet dagar till havs ska minska för fartyg som fiskar efter torsk i enlighet med förvaltningsplanen för östersjötorsk.

Förslaget innebär en sammanlagd ökning av fiskemöjligheterna på 10 %, dvs. upp till 644 000 ton i fiskemöjligheter för EU-fartyg i Östersjön för alla arter utom lax. Detta skulle öka fiskemöjligheternas värde med 12 miljoner euro under 2014, och de skulle därmed uppgå till ett värde av totalt ca 412 miljoner euro.

Medlemsländernas fiskeministrar ska diskutera förslaget vid rådets möte i oktober och det kommer att börja gälla den 1 januari 2014.

Torsk

Kommissionen föreslår att TAC för torskbeståndet i västra Östersjön minskas med 15 % (till 17 037 ton) och att TAC för det östra beståndet ökas med 7 % (till 65 934 ton). Dessa förändringar grundar sig på reviderade vetenskapliga uppgifter som lagts fram i år.

Sill/Strömming

För det västra sillbeståndet rekommenderar forskarna nu, efter ökningar av TAC två år i rad, kommissionen att minska TAC för det kommande året för att gränsen för maximalt hållbart uttag ska hållas. För 2014 uppgår minskningen till 23 % (till 19 754 ton). För sill i centrala Östersjön kan TAC däremot öka för andra året i rad, efter minskningar 2011 och 2012. För 2014 uppgår den föreslagna ökningen till 59 %, vilket betyder totalt 143 500 ton. För sill i Bottniska viken är förslaget till TAC 142 662 ton (en ökning med 35 %). Inga ändringar av TAC har föreslagits för sill i Rigabukten.

Lax

Efter de minskningar av TAC som införts under de senaste åren för lax i egentliga Östersjön och Bottniska viken kan kommissionen föreslå att samma nivå av TAC som gäller i år behålls 2014. Förslaget till TAC motsvarar de vetenskapliga råd som har lagts fram och har beräknats utifrån målet för fiskdödlighet som föreslås i förvaltningsplanen för östersjölax, som lämnats över till rådet och Europaparlamentet. Enligt forskarna är det däremot nödvändigt att minska TAC för lax i Finska viken. På grundval av försiktighetsprincipen ska kommersiella landningar från havet minskas med 53 % till 7 256 individer.

Skarpsill

Kommissionen föreslår att TAC för skarpsill minskas med 11 % till 222 102 ton.

Rödspätta

För bestånden av rödspätta finns bara begränsade uppgifter tillgängliga, men forskarna har utarbetat en metod för att uppskatta storleken på dessa bestånd. På grundval av denna metod, som har använts i två år, föreslås TAC för rödspätta minska med 12 % till totalt 3 002 ton.

Bakgrund

Kommissionens förslag följer de vetenskapliga råd som lämnats av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) och Internationella havsforskningsrådet (Ices). Den regionala rådgivande nämnden för Östersjön (BSRAC) har rådfrågats om detta förslag, via kommissionens meddelande om samråd från maj 2013.

Mer information

Tabell: Översikt över ändringar av TAC 2013–2014 (i ton med undantag av lax som anges i antal individer)

Bestånd

ICES-fiskezon, delområde

TAC som antagits för 2013

Förslag till TAC för 2014

Grund för förslaget till TAC för 2014

Torsk i östra Östersjön

25–32

61 565

65 934(+7 %)

Förvaltningsplan (MSY-ram)

Torsk i västra Östersjön

22–24

20 043

17 037(-15 %)

Förvaltningsplan

Sill/strömming i västra Östersjön

22–24

25 800

19 754(-23 %)

MSY-övergång

Sill/strömming i Bottniska viken

30–31

106 000

142 662(+35 %)

MSY-ram

Sill/strömming i Rigabukten

28.1

30 576

30 720 (0 %)

MSY-ram

Sill/strömming i centrala Östersjön

25–29, 32

90 180

143 500(+59 %)

MSY-ram

Rödspätta

22-32

3 409

3 002(-12 %)

Metod med begränsade uppgifter

Lax i egentliga Östersjön och Bottniska viken

22–31

108 762

108 421(0 %)

Förvaltningsplan

Lax i Finska viken

32

15 419

7 256(-53 %)

Försiktighetsprincipen

Skarpsill

22–32

249 978

222 102(-11 %)

MSY-ram

Källa: EU-kommissionen 22.8.2013