Euroopan komissio on antanut Itämeren kalastusmahdollisuuksia vuonna 2014 koskevan ehdotuksensa. Ehdotuksessa esitetään se vuotuinen määrä tärkeimmistä kaupallisista kalakannoista, jonka EU:n kalastajat voivat pyytää Itämerellä ensi vuonna. Ehdotukset perustuvat tieteellisiin lausuntoihin, ja niillä pyritään ympäristön ja talouden kannalta kestävään kalastukseen Itämerellä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tämä on hiljattain sovitun yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen pääperiaatteiden mukaista.

Viimeisimmät tieteelliset lausunnot osoittavat, että yhä useampia kalakantoja hoidetaan nykyisin Itämerellä ns. kestävän enimmäistuoton (MSY) tasolla. Vuodeksi 2014 sellaisten tunnettujen kantojen määrä, joita voidaan kalastaa kestävän enimmäistuoton tasolla, nousee kolmesta viiteen vuoteen 2013 verrattuna.

Komissio ehdottaa, että tänä vuonna korotettaisiin itäisen turskakannan sekä Keski-Itämeren ja Pohjanlahden silakkakantojen TACeja. Muiden kantojen vähennykset johtuvat joko kestävän enimmäistuoton puitteissa tapahtuvasta luonnollisesta vaihtelusta, tai ne liittyvät äskettäisen tietojen tarkistuksen ansiosta saatuun parempaan käsitykseen kantojen tilasta. Komissio ehdottaa myös, että turskaa Itämerellä kalastavien alusten merelläolopäiviä vähennettäisiin Itämeren turskan hoitosuunnitelman mukaisesti.

Ehdotettujen toimenpiteiden myötä unionin alusten kalastusmahdollisuudet lisääntyisivät kaiken kaikkiaan 10 % ja olisivat 644 000 tonnia kaikkien lajien osalta lohikantoja lukuun ottamatta. Kalastusmahdollisuuksien arvo kasvaisi vuonna 2014 yhteensä 12 miljoonalla eurolla niin, että niiden kokonaisarvo olisi noin 412 miljoonaa euroa.

Jäsenvaltioiden ministerit keskustelevat tästä ehdotuksesta lokakuussa järjestettävässä kalastusasioita käsittelevässä neuvoston kokouksessa. Ehdotuksen on määrä tulla voimaan 1. päivästä tammikuuta 2014.

Turska

Komissio ehdottaa, että läntisen Itämeren turskan TACia vähennetään 15 prosenttia (17 037 tonniin) ja itäisen Itämeren turskan TACia korotetaan 7 prosenttia (65 934 tonniin). Muutokset perustuvat tänä vuonna saatuun tieteellisten tietojen tarkistukseen.

Silakka

Länsi-Itämeren silakkakannan TACia on korotettu kahtena vuonna peräkkäin, mutta tutkijat suosittelevat komissiolle seuraavan vuoden TACin vähentämistä, jotta pysyteltäisiin kestävän enimmäistuoton mahdollistavissa rajoissa. Vähennys vuodeksi 2014 on 23 prosenttia (19 754 tonniin). Keski-Itämeren silakkakannan TACia voidaan vuosina 2011 ja 2012 hyväksyttyjen vähennysten jälkeen puolestaan korottaa jo toisena vuonna peräkkäin. Vuodeksi 2014 ehdotettu korotus on 59 prosenttia, jolloin kokonaismääräksi tulee 143 500 tonnia. Pohjanlahden silakan TAC on vastaavasti 142 662 tonnia (korotusta 35 %). Riianlahden silakkakannan TACiin ei ehdoteta muutoksia.

Lohi

Itämeren pääaltaan lohikannan TACiin viime vuosina tehtyjen vähennysten vuoksi komissio voi ehdottaa vuoden 2014 TACin säilyttämistä tämän vuoden tasolla. Ehdotettu TAC vastaa saatuja tieteellisiä lausuntoja. Sen laskelmat perustuvat neuvostolle ja Euroopan parlamentille toimitetussa Itämeren lohen hoitosuunnitelmassa ehdotettuun kalastuskuolevuuden tavoitetasoon. Sitä vastoin Suomenlahden lohikannan TACia on asiantuntijoiden mukaan vähennettävä. Ennalta varautumisen periaatteeseen perustuen mereltä saatujen kaupallisten purettujen saaliiden määrää vähennetään 53 prosenttia 7 256 loheen.

Kilohaili

Komissio ehdottaa, että kilohailin TACia vähennetään 11 prosenttia 222 102 tonniin.

Punakampela

Tutkijat ovat kehittäneet menetelmän punakampelakannan koon arvioimiseksi, koska siitä on saatavilla vain niukasti tietoja. Menetelmää on sovellettu kaksi vuotta, ja sen perusteella punakampelan TACia ehdotetaan vähennettäväksi 12 prosenttia, yhteensä 3 002 tonniin.

Taustaa

Komission ehdotus noudattaa tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) ja Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) antamia tieteellisiä lausuntoja. Itämeren alueellista neuvoa-antavaa toimikuntaa on kuultu tästä ehdotuksesta komission vuoden 2013 toukokuussa julkaiseman tausta-asiakirjan yhteydessä.

Taulukko: Yhteenveto TACien muutoksista vuosina 2013 ja 2014 (luvut tonneina lukuun ottamatta lohta, jota koskeva luku ilmaistaan kalojen lukumääränä)

Kanta

ICES-kalastus­alue; osa-alue

Vuodeksi 2013 hyväksyt­ty TAC

Vuodek­si 2014 ehdotet­tu TAC

Vuodeksi 2014 ehdotetun TACin perusta

Itäinen turska

25-32

61 565

65 934(+7 %)

Hoitosuunnitelma (kestävän enimmäistuoton strategia)

Läntinen turska

22-24

20 043

17 037(-15 %)

Hoitosuunnitelma

Länsi-Itämeren silakka

22-24

25 800

19 754(-23 %)

Kestävään enimmäistuottoon siirtyminen

Pohjanlahden silakka

30-31

106 000

142 662(+35 %)

Kestävän enimmäistuoton strategia

Riianlahden silakka

28.1

30 576

30 720 (0 %)

Kestävän enimmäistuoton strategia

Keski-Itämeren silakka

25-29, 32

90 180

143 500(+59 %)

Kestävän enimmäistuoton strategia

Punakampela

22-32

3 409

3 002(-12 %)

Lähestymistapa perustuu rajallisiin tietoihin

Pääaltaan lohi

22-31

108 762

108 421(0 %)

Hoitosuunnitelma

Suomenlahden lohi

32

15 419

7 256(-53 %)

Varautuva lähestymistapa

Kilohaili

22-32

249 978

222 102(-11 %)

Kestävän enimmäistuoton strategia

Lähde: EU:n komissio 22.8.2013